งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
บทความวิจัย เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการจัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียจาก Youtube.com ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการจัดทำงบต้นทุนการผลิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียจาก Youtube.com

3 วัตถุประสงค์ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องกระบวนการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต

4 ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน
ผังสรุปสำคัญ ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง กบ.2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ที่เรียนในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ มัลติมีเดีย เรื่องการจัดทำงบต้นทุนการผลิต ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ผังสรุปสำคัญ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล -สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเว็บไซต์ Youtube.com เรื่องการ จัดทำงบต้นทุนการผลิต -แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย -ค่าร้อยละ -ค่าสถิติหาค่าความก้าวหน้า ( D ) -ค่า T – Test แบบ Paired Samples T - Test

6 ค่าคะแนนสอบก่อนใช้สื่อ Youtube.com ค่าคะแนนสอบหลังใช้สื่อ Youtube.com
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ค่าคะแนนสอบก่อนใช้สื่อ Youtube.com ค่าคะแนนสอบหลังใช้สื่อ Youtube.com ค่าความก้าวหน้า ( D ) 1. นส.สุนิสา บำรุง 4 7 3 2. นส.จันจิรา ทิพย์พิทักษ์ 5 8 3. นส.ทิพวรรณ แซ่ตัน 2 4. นส.รัตติกาล ศรีสุขใส 6 9 5. นส.ลีลานุช วิริยะ 6. นส.วีณา รอดภัย 7. นส.แจทแคท เปรมประเสริฐ 8. นส.วรนิษฐา ด่านยุทธพลชัย 1 9. นายปิยะชัย ไชยสีหา 10. นส.ปลื้มฤทัย พิเศษสินธ์ 11. นส.นวพร สมบูรณ์ 12. นส.ศีรีรัตน์ ชูวงศ์ 13. นส.กมลรัตน์ กาญจนวิวิญ 14. นส.บุษบงกช คำวิเศษณ์ 15. นส.อนุษรา จุปะมัตตัง เฉลี่ย 3.40 6.47 3.13

7 ผลสัมฤทธิ์ N Mean SD t ก่อนใช้สื่อ 15 3.40 1.72 16.88** หลังใช้สื่อ
ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่างของสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้สื่อคอมพิวเตอร์จาก Youtube.com ผลสัมฤทธิ์ N Mean SD t ก่อนใช้สื่อ 15 3.40 1.72 16.88** หลังใช้สื่อ 6.47 1.64 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8 ขอบคุณค่ะ สรุปผลการวิจัย
จากการอ่านค่าคะแนน ก่อน-หลัง การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และตาราง การเปรียบเทียบ จากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก Youtube.com แล้ว นั้น ผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง กบ.2/1 สาขาการบัญชีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง กระบวนการจัดทำงบต้นทุนการผลิตหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า ก่อนการใช้สื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google