งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานเขตบางคอแหลม ประกอบการตรวจประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานเขตบางคอแหลม ประกอบการตรวจประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานเขตบางคอแหลม ประกอบการตรวจประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ของคณะทำงานตรวจประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 วันที่ 13 ตุลาคม 2551

2 ผลการดำเนินงาน 1. โครงการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดตาม แผนปฏิบัติราชการ ฯ ปี 2551 รวม......... โครงการ 2. โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติราชการ ฯ ปี 2551 รวม......... โครงการ 3. โครงการเพิ่มเติมที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2551 รวม......... โครงการ

3 ผลการดำเนินงาน 4. ตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติ ราชการ ฯ ปี 2551 รวมทั้งสิ้น......... ตัว 4.1 ตัวชี้วัดที่ สกก. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว 4.2 ตัวชี้วัดที่ สยป. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว 4.3 ตัวชี้วัดที่ กตน. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว 5. ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ ปี 2551 รวมทั้งสิ้น......... ตัว 5.1 ตัวชี้วัดที่ สกก. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว 5.2 ตัวชี้วัดที่ สยป. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว 5.3 ตัวชี้วัดที่ กตน. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว

4 ผลการดำเนินงาน 6. ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น......... ตัว 6.1 ตัวชี้วัดที่ สกก. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว ตัวชี้วัดที่.... ข้อจำกัด................. 6.2 ตัวชี้วัดที่ สยป. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว ตัวชี้วัดที่.... ข้อจำกัด.................

5 ผลการดำเนินงาน 6.3 ตัวชี้วัดที่ กตน. รับผิดชอบการตรวจ ฯ........ ตัว ตัวชี้วัดที่.... ข้อจำกัด.................

6 ปัญหา / อุปสรรค 7. ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 2551 7.1........................................... 7.2........................................... 7.3............................................ 7.4............................................

7 ข้อเสนอแนะ 8. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดและ วิธีการประเมินผลในปีงบประมาณ 2552 8.1........................................... 8.2........................................... 8.3............................................ 8.4............................................

8 ความสำเร็จของผลงานสำคัญที่ ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าอยู่ รายละเอียด / ผลการดำเนินงานใน แต่ละองค์ประกอบ

9 ประโยชน์ของผลงานสำคัญที่ทำ ให้กรุงเทพ ฯ เป็นเมืองน่าอยู่

10 ตัวอย่าง การรายงานผลตัวชี้วัด

11 ตัวชี้วัดที่ 2 ระบบสารสนเทศสนเทศ ที่ได้นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เป้าหมาย 3 ระบบ ผลการดำเนินงาน 7 ระบบ

12 1. ระบบงานจัดซื้อ / เช่า

13 2. ระบบงานจัดจ้าง

14 3. ระบบบริหารคลังวัสดุกลาง

15 4. ระบบงานสารบรรณ

16 5. ระบบการเบิกจ่ายตรงค่า รักษาพยาบาล

17 6. ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

18 7. เว็บไซต์สำนักงานเขตบางคอ แหลม

19 กรณีต้องการบรรยายอย่างเดียว

20 20 ตัวอย่างฟอร์มการทำ รายงาน

21 กรณีต้องการบรรยายอย่างเดียว

22 กรณีต้องการบรรยายโดย แบ่งเป็น 2 คอลัมน์

23 กรณีต้องการใส่ภาพ 1 ภาพใน 1 สไลด์

24 กรณีต้องการใส่ภาพ 2 ภาพใน 1 สไลด์

25 กรณีต้องการใส่ภาพ 3 ภาพใน 1 สไลด์

26 กรณีต้องการใส่ภาพ 4 ภาพใน 1 สไลด์


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานเขตบางคอแหลม ประกอบการตรวจประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google