งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิกเพื่อไปหน้าต่อไป คลิกเพื่อกลับหน้าก่อนหน้า คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก คลิกเพื่อออกจากบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิกเพื่อไปหน้าต่อไป คลิกเพื่อกลับหน้าก่อนหน้า คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก คลิกเพื่อออกจากบทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คลิกเพื่อไปหน้าต่อไป คลิกเพื่อกลับหน้าก่อนหน้า คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก คลิกเพื่อออกจากบทเรียน

3

4

5 อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบ ประชาธิปไตย ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษา อินโดนีเซีย หน่วยเงินตรา : รูเปียห์

6 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยว ระบบประธานาธิบดี ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3 เมืองหลวง : กรุงมะลิลา ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ หน่วยเงินตรา : เปโซ

7 มาเลเซีย การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จ พระราชาธิบดีเป็นประมุข ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์ เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ หน่วยเงินตรา : ริงกิต

8 สาธารณรัฐสิงคโปร์ การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบ รัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน กลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์

9 ราชอาณาจักรไทย การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร ภาษาราชการ : ภาษาไทย หน่วยเงินตรา : บาท

10 บรูไน ดารุสซาราม การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัส ซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดา เลาะห์ เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษา อาหรับ หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์

11 เวียดนาม การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม เวียดนาม ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง เมืองหลวง : กรุงฮานอย ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม หน่วยเงินตรา : ด่อง

12 สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว การปกครอง : ระบอบ สังคมนิยม ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซ ยะสอน เมืองหลวง : นครหลวง เวียงจันทน์ ภาษาราชการ : ภาษาลาว หน่วยเงินตรา : กีบ

13 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ การปกครอง : ระบบ ประธานาธิบดี ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง เมืองหลวง : นครเนปิดอร์ ภาษาราชการ : ภาษา พม่า หน่วยเงินตรา : จั๊ต

14 ราชอาณาจักรกัมพูชา การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ ภาษาราชการ : ภาษาเขมร หน่วยเงินตรา : เรียล

15 จัดทำโดย ด. ญ. ธันย์ชนก ทนันชัย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เสนอ นางสาว จงรัก กาญจนกัญโห โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต๔


ดาวน์โหลด ppt คลิกเพื่อไปหน้าต่อไป คลิกเพื่อกลับหน้าก่อนหน้า คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก คลิกเพื่อออกจากบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google