งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำทักทาย ประจำชาติอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำทักทาย ประจำชาติอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำทักทาย ประจำชาติอาเซียน
จัดทำโดย นางสาวศรันย์ภัทร์ อินทรรักษาทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคุยประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

2 สัญลักษณ์ของอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น
มัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกัน เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

3 สันติภาพและความมั่นคง
ธงอาเซียน สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

4 คำขวัญของอาเซียน One Vision, One Identity, One Community
หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคม

5 ประเทศสมาชิก พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย

6 คำทักทายประจำชาติอาเซียน

7 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
สวัสดี ประเทศไทย

8 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศลาว สะบายดี

9 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศกัมพูชา ซัวสเด

10 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศพม่า มิงกาลาบา

11 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศเวียดนาม ซินจ่าว

12 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศบรูไน ซาลามัต ดาตัง

13 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศอินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง

14 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศมาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง

15 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศสิงคโปร์ หนีห่าว

16 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ประเทศฟิลิปปินส์ กูมุสตา

17 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
ทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน

18 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศไทย ? สวัสดี

19 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศลาว ? สะบายดี

20 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศกัมพูชา ? ซัวสเด

21 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศพม่า? มิงกาลาบา

22 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศเวียดนาม ? ซินจ่าว

23 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศบรูไน ? ซาลามัต ดาตัง

24 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย ? ซาลามัต เซียง

25 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศมาเลเซีย ? ซาลามัต ดาตัง

26 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ ? หนีห่าว

27 คำทักทายประจำชาติอาเซียน
แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์ ? กูมุสตา

28

29 คลิก The ASEAN Way Raise our flag high, sky high Embrace the pride in our heart ASEAN we are bonded as one Looking out to the world. For peace, our goal from the very start And prosperity to last. We dare to dream we care to share. Together for ASEAN we dare to dream, we care to share for it's the way of ASEAN พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ วันที่เรามาพบกัน อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนา เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล (อาเซียนมั่นคงก้าวไกล)

30 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คำทักทาย ประจำชาติอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google