งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10-12 มีนาคม 2551 หนึ่งฤทัย มาตเลิง เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ปี 48-50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10-12 มีนาคม 2551 หนึ่งฤทัย มาตเลิง เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ปี 48-50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10-12 มีนาคม 2551 หนึ่งฤทัย มาตเลิง เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ปี 48-50

2 10-12 มีนาคม 2551 ริชมอนด์ ประเด็นในการนำเสนอ 1.การส่งรายงาน 2.การตรวจสอบคุณภาพการติดแน่นของ Sealant 3.สรุปแบบสอบถามการจัดสรรเงินงบ PP Area Base

3 1.การส่งรายงาน 1.1 การส่งรายงานโครงการฯ ปี 48-50 1.2 การส่งออกข้อมูล 10-12 มีนาคม 2551 ริชมอนด์

4 1.1 การส่งรายงานโครงการฯ ปี 48-50

5 ประเภทรายงานปี 2548 (จังหวัด) ปี 2549 (จังหวัด) ปี 2550 (จังหวัด) ตรวจสอบการให้บริการ Sealant 537369 ตรวจสอบคุณภาพการยึดติดของ Sealant 6373 สรุปโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ประถมศึกษาระดับ CUP 73 สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันต- สุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาระดับ CUP 56 เอกสารสรุปโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” 6964 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษา - เทอมที่ 1 7470 - เทอมที่ 2 7571 ผลการปฎิบัติงาน 647168

6 ปี 2548 ศอ.2 ปี 2549 ศอ.1, ศอ.2, ศอ.3, ศอ.4, ศอ.5, ศอ.7 และ ศอ.8 ปี 2550 ศอ.1, ศอ.2, ศอ.5 และ ศอ.8 ศูนย์อนามัยที่ส่งรายงานครบทุกประเภท หมายเหตุ : จังหวัดที่ไม่ส่งรายงานเลยนอกเหนือจากรายงาน กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ ตาก และ แม่ฮ่องสอน

7

8

9 ปี พ. ศ. จำนวน Case ที่ ได้รับการ สอบถาม ( คน ) จำนวน Case ที่ ยืนยัน การได้รับ บริการ ( คน ) ปี 2548 39,056 36,052 ปี 2549 78,60477,577 ปี 2550 60,19959,632

10 1.2 การส่งออกข้อมูล - ปี 48 และ ปี 50 เปิดรับข้อมูลระหว่าง วันที่ 20-25 ของทุกเดือน และออกรายงาน เพื่อทำจ่ายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป - ปี 51 เปิดรับข้อมูลระหว่างวันที่ 15-25 ของทุกเดือน และออกรายงานเพื่อทำจ่าย ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป การส่งออกข้อมูลผ่านระบบในแต่ละเดือน 10-12 มีนาคม 2551 ริชมอนด์

11

12

13

14

15

16

17

18 2.การตรวจสอบคุณภาพการยึดติด ของ Sealant 10-12 มีนาคม 2551 ริชมอนด์ ตามข้อตกลงในโครงการฯ ข้อที่ 2.4 ระบุว่า “ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1... โดยทันตบุคลากร ทั้งที่จัดในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่มีมาตรฐานสามารถ ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันที่มีคุณภาพ โดย จังหวัดจัดระบบตรวจสอบคุณภาพบริการเคลือบ หลุมร่องฟันที่เด็กได้รับอย่างสม่ำเสมอ”

19 2.การตรวจสอบคุณภาพการยึดติด ของ Sealant 10-12 มีนาคม 2551 ริชมอนด์ เพื่อให้การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรคฟันผุ หลังการ ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทางสถานบริการจะต้องตรวจสอบการยึดติดของ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน หากพบว่าหลุดหรือไม่ยึด ติดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดำเนินการสุ่ม ตรวจทุก CUP และส่งรายงานผลการตรวจไปยัง กองทันตสาธารณสุข

20

21


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10-12 มีนาคม 2551 หนึ่งฤทัย มาตเลิง เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ปี 48-50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google