งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย. ๑. ด. ช. ภวัต ผจงเกียรติคุณ ชั้นป. ๕/๘. เลขที่ ๒๑. ๒. ด. ช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย. ๑. ด. ช. ภวัต ผจงเกียรติคุณ ชั้นป. ๕/๘. เลขที่ ๒๑. ๒. ด. ช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย. ๑. ด. ช. ภวัต ผจงเกียรติคุณ ชั้นป. ๕/๘. เลขที่ ๒๑. ๒. ด. ช
จัดทำโดย ๑. ด.ช. ภวัต ผจงเกียรติคุณ ชั้นป.๕/๘ เลขที่ ๒๑ ๒. ด.ช. วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช ชั้นป.๕/๘ เลขที่ ๒๗ เสนอ อาจารย์ธิดาวรรณ แสงหอย ปริศนาคำวิเศษณ์

2 คำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนาม สรรพนาม คำกริยา หรือ คำวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น คำวิเศษณ์แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ดังนี้ ๑. ลักษณะวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่างๆ เช่น บอกชนิด สี ขนาด สัณฐาน กลิ่น รส บอกความรู้สึก เช่น ดี ชั่ว ใหญ่ ขาว ร้อน เย็น หอม หวาน กลม แบน เป็นต้น ๒. กาลวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น อดีต อนาคต

3 ๓. สถานวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น ใกล้ ไกล บน ล่าง เหนือ ใต้ ซ้าย ขวา ๔. ประมาณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกจำนวน หรือปริมาณ เช่น หนึ่ง สอง สาม มาก น้อย บ่อย หลาย บรรดา ต่าง บ้าง ๕. ประติเษธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ ๖. ประติชญาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ค่ะ ๗. นิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะเช่น นี้ นั่น โน่น ทั้งนี้ ทั้งนั้น แน่นอน ๘. อนิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ เช่น ใด อื่น ไหน อะไร ใคร ฉันใด

4 ๙. ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์แสดงคำถาม หรือแสดงความสงสัย เช่น ใด ไร ไหน อะไร สิ่งใด ทำไม ๑๐. ประพันธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความ เกี่ยวข้องกัน เช่นคำว่า ที่ ซึ่ง อัน อย่าง ที่ว่า เพื่อว่า ให้

5 หน้าที่ของคำวิเศษณ์ มีดังนี้คือ
 ๑. ทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น - คนอ้วนกินจุ ( "อ้วน" เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำนาม "คน") - ตำรวจหลายคนจับโจรผู้ร้าย ("หลาย" เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำนาม "ตำรวจ") ๒. ทำหน้าที่ขยายคำสรรพนาม เช่น - เราทั้งหมดช่วยกันทำงานให้เรียบร้อย ("ทั้งหมด" เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำ สรรพนาม "เรา") - ฉันเองเป็นคนพูด ( "เอง" เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำสรรพนาม "ฉัน") ๓. ทำหน้าที่ขยายคำกริยา เช่น - คนแก่เดินช้า ( "ช้า" เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำกริยา "เดิน“) นักกีฬาว่ายน้ำเก่ง ( "เก่ง" เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำกริยา "ว่ายน้ำ")

6 ๔. ทำหน้าที่ขยายคำวิเศษณ์ เช่น - ลมพัดแรงมาก ("มาก" เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำวิเศษณ์ "แรง") - สมชายร้องเพลงเพราะจริง ("จริง" เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำวิเศษณ์ "เพราะ") ๕. ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดง เช่น - เธอสูงกว่าคนอื่น - ขนมนี้อร่อยดี

7 คำถามท้าประลอง คำวิเศษณ์
คำถามท้าประลอง คำวิเศษณ์ ๑. ข้อใด คือ คำวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะ ก. อย่างไร อะไร ที่ ไหน ข. ใกล้ ไกล ทิศเหนือ ค. ขณะนี้ นั้น โน้น ทั้งนี้ ง. สาย บ่าย เย็น พรุ่งนี้

8 เฉลย ข้อ ๑ ตอบ ค.

9 ค. ขณะนี้ นั้น โน้น ทั้งนี้ ง. สาย บ่าย เย็น พรุ่งนี้
๒. ข้อใด คือ คำวิเศษณ์แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ ก. ครับ คะ ค่ะ จ๋า ข. ใกล้ ไกล ทิศเหนือ ค. ขณะนี้ นั้น โน้น ทั้งนี้ ง. สาย บ่าย เย็น พรุ่งนี้

10 เฉลย ข้อ ๒ ตอบ ก.

11 ๓. นกอะไรสีน้ำตาล บนหัวสีดำและมีหางสีขาว" ข้อความนี้มีคำ วิเศษณ์กี่คำ    ก. 2 คำ    ข. 3 คำ    ค. 4 คำ    ง. 5 คำ

12 เฉลย ข้อ ๓ ตอบ ง.

13 ๔. ข้อใดไม่มีคำวิเศษณ์เลย. ก. เมื่อก้อนหินตกลงน้ำ น้ำก็เป็นวงกระเพื่อม
๔. ข้อใดไม่มีคำวิเศษณ์เลย     ก. เมื่อก้อนหินตกลงน้ำ น้ำก็เป็นวงกระเพื่อม     ข. การอ่านหนังสือทำให้เรามีความรู้กว้างขวาง     ค. เราควรระลึกถึงความดีทั้งหลายที่ได้ทำไว้     ง. ผู้ที่ทำคุณความดีแก่ประเทศชาติมีใครบ้าง

14 เฉลย ข้อ ๔ ตอบ ค.

15 ข. คนอ้วนเดินช้า ค. ปลาใหญ่กินปลา ง. นกเขากินปลาใหญ่
๕. ข้อใดมีวิเศษณ์ขยายกริยา ก.  ต้นไม้ใหญ่ล้ม         ข.  คนอ้วนเดินช้า ค.  ปลาใหญ่กินปลา   ง.  นกเขากินปลาใหญ่

16 เฉลย ข้อ ๕ ตอบ ข.

17 ข. เขานั่งเรียงแถวหน้า ค. เขาทำขายหน้า ง. หน้าร้อนแห้งแล้ง
๖. คำว่า  "หน้า"  ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ ก.  เขามีใบหน้าคมสัน          ข.  เขานั่งเรียงแถวหน้า ค.  เขาทำขายหน้า              ง.  หน้าร้อนแห้งแล้ง

18 เฉลย ข้อ ๖ ตอบ ข.

19 ๗. คำสถานวิเศษณ์บางคำอาจทำหน้าที่เป็นคำชนิดใด ก. คำนาม ข. คำสรรพนาม ค
๗. คำสถานวิเศษณ์บางคำอาจทำหน้าที่เป็นคำชนิดใด ก. คำนาม ข. คำสรรพนาม ค. คำกริยา ง. คำบุพบท

20 เฉลย ข้อ ๗ ตอบ ง.

21 ข. คนไหนไม่กินเนื้อหมู ค. คนไหนก็มอง เหมือนกัน ง. ฉันไม่ชอบคนไหนเลย
๘. ข้อใดเป็นปฤจฉาวิเศษณ์      ก.  คนไหนอยากไปก็ตามมา         ข.  คนไหนไม่กินเนื้อหมู      ค.  คนไหนก็มอง เหมือนกัน         ง. ฉันไม่ชอบคนไหนเลย

22 เฉลย ข้อ ๘ ตอบ ข.

23 ๙. ข้อใดมีคำวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่ขยายกริยา ก. ผมไปเยี่ยมคุณตาทุกสัปดาห์ ข. เธอเป็นคนตัวเตี้ย ค. ฉันทำแก้วแตกเอง ง. โรงพยาบาลนี้มีแพทย์ประจำ ๗ คน

24 เฉลย ข้อ ๙ ตอบ ก.

25 ๑๐. คำว่า "แก่" ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ ก. เขาเห็นแก่ตัว ข
๑๐. คำว่า "แก่" ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ ก. เขาเห็นแก่ตัว ข. คนแก่มักหูตึง ค. เขาให้เงินแก่ฉัน ง. คนอ้วนมักเห็นแก่ตัว

26 เฉลย ข้อ ๑๐ ตอบ ข.

27 ขอจบการนำเสนอเรื่อง คำวิเศษณ์และคำถามเพียงเท่านี้ครับ
ขอจบการนำเสนอเรื่อง คำวิเศษณ์และคำถามเพียงเท่านี้ครับ นำเสนอโดย ด.ช. ภวัต ผจงเกียรติคุณ ด.ช. วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย. ๑. ด. ช. ภวัต ผจงเกียรติคุณ ชั้นป. ๕/๘. เลขที่ ๒๑. ๒. ด. ช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google