งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล”
Portfolio ๔ การวิเคราะห์องค์การและการจัดทำ แผนกลยุทธ์ พัฒนา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.ร้อยเอ็ด โดย นายเจริญ นิลสุ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่ม ๔ วิสัยทัศน์โรงพยาบาล ปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ “เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ผู้รับบริการประทับใจ ภายใต้ระบบสุขภาพพอเพียง” วิสัยทัศน์หน่วยงาน “เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล” พันธกิจหน่วยงาน ๑. จัดทำแผนและบริหารแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ๒. สนับสนุนการจัดทำและบริหารแผนกลยุทธ์ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย/หน่วยงานของโรงพยาบาล

2 การประเมินตนเอง ตามหลัก SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength-S) (๓๙) S๑ : บุคลากรในฝ่ายเน้นการทำงานแบบมีเป้าหมาย (๘) S๒ : โครงสร้างของฝ่ายมีความชัดเจนและเป็นเอกเทศด้านการัดทำยุทธศาสตร์ รพ. (๕) S๓ : มีการบูรณาการงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (๗) S๔ : บุคลากรในฝ่ายมีความรู้และทักษะในการจัดทำและบริหารยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี (๖) S๕ : มีแผนกลยุทธ์ของฝ่ายที่ชัดเจน (๗) S๖ : มีการใช้ KPI ฝ่ายในการติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน (๖) จุดอ่อน (Weakness-W) (๑๐) W๑ : มีบุคลากรเพียงคนเดียว (ที่มีความรู้และทักษะด้านยุทธศาสตร์ (๑๐) โอการพัฒนา (Opportunities-O) (๔๔) O๑ : ผู้บริหาร รพ.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำและบริหารยุทธศาสตร์อย่างพอเพียง (๑๐) O๒ : ผู้บริหารใช้แผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา รพ.และมีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนยุทธศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ (๑๐) O๓ : รพ.มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน (๑๐) O๔ : มีเครื่องมือในการจัดทำและบริหารยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย (๖) O๕ : บุคลากรใน พร.ตระหนักและให้ความสำคัญต่อแผนยุทธศาสตร์ รพ. (๘) ภัยคุกคาม (Threats – T) (๔๐) T๑ : ยังขาดการนำผลการประเมิน KPI ตามยุทธศาสตร์ รพ.มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม/ฝ่าย (๔๐)

3 BCG Matrix S 3.9 The Star 4 T O 4.4 1 W

4 TOWS Matrix จุดแข็ง Strength-S จุดอ่อน Weakness-W โอกาส
Opportunities - O SO : (กลยุทธ์เชิงรุก) เร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รพ. สู่ความเป็นเลิศ S2,S4 : O1 – O5 WO พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร แผนยุทธศาสตร์ รพ. W1, : O1 – O5 ภัยคุกคาม Threats - T ST : (กลยุทธ์การอยู่กับที่) ผลักดันระบบการเชื่อมโยงผลการประเมินยุทธศาสตร์ รพ.กับระบบการประเมินผลงานรายบุคคล S3 : T1


ดาวน์โหลด ppt “เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google