งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานบุคคล สุรเกียรติ ฐิตะฐาน บทเรียนจากองค์กรวินิจฉัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานบุคคล สุรเกียรติ ฐิตะฐาน บทเรียนจากองค์กรวินิจฉัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานบุคคล สุรเกียรติ ฐิตะฐาน บทเรียนจากองค์กรวินิจฉัย
สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผ.อ. สำนักกฎหมายและระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 การตรวจสอบ ดุลพินิจ การกระทำ องค์กรรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ กฎ/คำสั่ง
ละเลย/ล่าช้า ละเมิด

3 ประเภทข้าราชการที่ฟ้องคดี
- ตำรวจ ๔๐.๕% - ครู ๒๔.๐% - พลเรือน ๑๙.๖% - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๘.๙% - อุดมศึกษา ๕.๑% - ข้าราชการอื่น ๑.๙% พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘ ที่มา : มูลนิธีวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

4 ๑.การแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
เหตุผลที่นำไปฟ้อง ๑.การแต่งตั้งกรรมการสอบสวน -แต่งตั้งกรรมการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจ -ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวน -กรรมการสอบสวนขาดคุณสมบัติ -กรรมการสอบสวนขาดความเป็นกลาง -การออกคำสั่งตั้งกรรมการล่าช้าเกินสมควร -สอบสวนในขณะที่ยังไม่เป็นข้าราชการ

5 ๒.การสอบสวน -สั่งลงโทษโดยไม่มีการสอบสวน
-ไม่แจ้งข้อกล่าวหา/ให้โอกาสชี้แจง -การรับฟังพยานหลักฐานไม่ชอบ -ไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดที่สั่งลงโทษ

6 ๓.การพิจารณาความผิด -สั่งสำนวนล่าช้า (เสนอสำนวนแล้ว)
-ไม่ได้ทำผิดตามที่กล่าวหา -พยานหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะลงโทษ

7 ๔.การพิจารณาโทษ -กำหนดโทษไม่เหมาะสมตามความผิด -สั่งลงโทษโดยไม่มีอำนาจ
-สั่งลงโทษในฐานความผิดที่มิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา -สั่งลงโทษโดยไม่สุจริต -ออกคำสั่งลงโทษย้อนหลัง -สั่งลงโทษโดยไม่รอผลคดีอาญา -ลงโทษซ้ำซ้อน -เพิ่มโทษไม่ถูกต้อง

8 เหตุแห่งการฟ้อง ระบบขั้นตอนการปฏิบัติ การกระทำของรัฐ
-เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่กำหนด -ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ -การใช้ + การแปลความกฎหมาย ข้าราชการผู้ฟ้องคดี -ไม่ยอมรับกฎ -คาดหมายเอง -แปลความกฎหมายผิด ผู้ฟ้อง+ผู้ถูกฟ้องขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย/สิทธิหน้าที่ ระบบขั้นตอนการปฏิบัติ

9 ระบบตรวจสอบไม่เข้มแข็ง
บทเรียนที่ได้รับ อำนาจ องค์กรกลุ่ม องค์กรเดี่ยว -อำนาจโดยตรง -มอบอำนาจ กลไก -ลักษณะ : กฎ คำสั่ง หนังสือเวียน -สภาพ : บังคับได้ / บังคับไม่ได้ ดุลพินิจผิด แปลความผิด ระบบตรวจสอบไม่เข้มแข็ง กระบวนทัศน์เก่า


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานบุคคล สุรเกียรติ ฐิตะฐาน บทเรียนจากองค์กรวินิจฉัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google