งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการจัดทำข้อมูล กองทัพบก รูปแบบการจัดทำข้อมูล กรมชลประทาน 1. การชี้แจงกำลังพลก่อน ปฏิบัติงาน 1. การชี้แจงแบ่งงาน / ผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน 2. การทำความเข้าใจกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการจัดทำข้อมูล กองทัพบก รูปแบบการจัดทำข้อมูล กรมชลประทาน 1. การชี้แจงกำลังพลก่อน ปฏิบัติงาน 1. การชี้แจงแบ่งงาน / ผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน 2. การทำความเข้าใจกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการจัดทำข้อมูล กองทัพบก รูปแบบการจัดทำข้อมูล กรมชลประทาน 1. การชี้แจงกำลังพลก่อน ปฏิบัติงาน 1. การชี้แจงแบ่งงาน / ผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน 2. การทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ 2. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ / ทำ ความเข้าใจกับประชาชนใน พื้นที่ 3. การปฏิบัติงาน ( การ บันทึกภาพ ) 4. พื้นที่ทิ้งดิน 4. พื้นที่ทิ้งดิน ( กรณีต้องมีที่ทิ้ง ดิน ) 5. การตรวจสอบระหว่างการ ดำเนินงาน 5. การตรวจสอบคุณภาพงาน ระหว่างการดำเนินงาน 6. การตรวจเยี่ยมโดย ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 6. การตรวจเยี่ยมโดย ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร เช่น ผอ. คป / ผส. ชป / ผชช./ รองอธิบดีฯ / อธิบดี 7. การปฏิบัติงานกิจการพลเรือน 7. การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ / ผู้ใช้ ประโยชน์ 8. การส่งมอบพื้นที่ 8. การตรวจรับและส่งมอบงาน 9. การติดตามผลปฏิบัติงาน 9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

2 รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด รายละเอี ยด

3 ขั้นตอนที่ 1 การ ชี้แจงแบ่งงาน / ผู้รับผิดชอบ ก่อนปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ แสดงข้อมูลการรับ ฟังข้อคิดเห็นจาก ประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่ได้รับ ผลกระทบ / รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินการ โครงการก่อนการ เข้าปฏิบัติงาน

4 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสภาพ พื้นที่ / ทำความ เข้าใจกับ ประชาชนใน พื้นที่. วัตถุประสงค์ แสดงข้อมูลการ เตรียมความพร้อม ของบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ ในการ เข้าปฏิบัติงานใน พื้นที่

5 ขั้นตอนที่ 3 การ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ แสดงข้อมูล ความก้าวหน้าใน การเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ที่แสดงผล การดำเนินงาน ทั้ง ก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังการ ดำเนินงาน

6 ขั้นตอนที่ 4 พื้นที่ ทิ้งดิน ( ถ้ามี ) วัตถุประสงค์ ในกรณีงานขุดลอก ต้องแสดงจุดที่ตั้ง ของการดำเนินงาน ขุดลอก และแสดง จุดทิ้งดินลงในแผน ที่ Google Map อย่างชัดเจน

7 ขั้นตอนที่ 5 การ ตรวจสอบ คุณภาพงาน ระหว่างการ ดำเนินงาน วัตถุประสงค์ แสดงรูปแบบการ ตรวจสอบการ ดำเนินงานให้ ถูกต้องตรงตาม รูปแบบรายการที่ กำหนดในประมาณ การ โดยมีการ ตรวจสอบทั้งทาง ปริมาณงานและ คุณภาพงานควบคู่ กัน ถูกต้องตามหลัก วิชาการในแต่ละ รูปแบบการ ดำเนินงาน

8 ขั้นตอนที่ 6 การ ตรวจเยี่ยมโดย ผู้บังคับบัญชา ระดับบริหาร เช่น ผอ. คป / ผส. ชป./ ผชช./ รองอธิปดีฯ / อธิบดี วัตถุประสงค์ แสดงข้อมูลการ กำกับดูแลจากผู้ที่ รับผิดชอบ ดูแล แผนงานนั้นๆ ตามลำดับชั้นของ การบริหารงาน

9 ขั้นตอนที่ 7 การ ประชุมกลุ่มผู้ใช้ น้ำ / ผู้ใช้ ประโยชน์ วัตถุประสงค์ แสดงข้อมูลการ สอบถามความ คิดเห็น ความพึง พอใจ จาก ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการ

10 ขั้นตอนที่ 8 การ ตรวจรับและส่ง มอบงาน วัตถุประสงค์ แสดงข้อมูลการส่ง มอบพื้นที่การ ดำเนินงานให้แก่ ท้องถิ่น

11 ขั้นตอนที่ 9 การ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ แสดงรูปแบบการ ติดตามและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการจัดทำข้อมูล กองทัพบก รูปแบบการจัดทำข้อมูล กรมชลประทาน 1. การชี้แจงกำลังพลก่อน ปฏิบัติงาน 1. การชี้แจงแบ่งงาน / ผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน 2. การทำความเข้าใจกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google