งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2556 โดย วัชรี แก้วสา หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 5 เมษายน 2556

2 นโยบายด้านการแพทย์แผนไทย
การบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ 1. ให้หน่วยบริการทุกระดับมีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. 2. ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. ทุกหน่วยบริการต้องมียาสมุนไพร และ จัดบริการนวดไทย 3. สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการทุกระดับ สนับสนุนให้มีแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. สนับสนุนให้หมอพื้นบ้านที่มีคุณภาพได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย

3 ตัวชี้วัด ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร้อยละผู้ป่วยนอกผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน เป้าหมาย ร้อยละ 14

4 สูตรคำนวณ = จน.ครั้ง ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก X 100 จน.ครั้ง ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการ

5 คำนิยาม การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 1. การรักษาด้วย ยาสมุนไพร
2. การนวด / อบ / ประคบ เพื่อ - รักษา - ฟื้นฟูสภาพ - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3. การทับหม้อเกลือ 4. การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 5. การให้คำแนะนำการสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 6. การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน

6 คำนิยาม การบริการด้านการแพทย์ทางเลือก การฝึกสมาธิบำบัด ฝังเข็ม

7 ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ร้อยละผู้ป่วยนอกผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป้าหมาย ร้อยละ 14 ผลงานตามตัวชี้วัด ( รวม จ.เลย ) ร้อยละ 9.97

8 ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน โรงพยาบาล ผลงาน ( ร้อยละ) สสอ. เลย 5.73 6.3 เชียงคาน 2.26 8.9 ท่าลี่ 4.37 12.6 ด่านซ้าย 11.96 8.2 วังสะพุง 8.17 4.6 ภูหลวง 11.71 4.2 ภูเรือ 6.84 11.5 นาแห้ว 7.75 5.9 ผาขาว 17.48 18.9 ปากชม 2.09 17.6 นาด้วง 1.26 22.1 ภูกระดึง 5.27 41.6 เอราวัณ 7.19 3.6 หนองหิน 20.1 รวม รพ. 6.8 รวม สสอ. 12.1

9 หน่วยบริการมีบริการนวดไทย
จำนวนทั้งหมด (แห่ง) บริการนวดไทย ร้อยละ รพ. 13 100% สอ. 127 73 57 % รวม 140 86 73 %

10 สิ่งที่ได้ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว
ชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงินตามผลงานบริการ ฯ สิทธิบัตรทอง (งบ สปสช.) ผลงานยาแผนไทย ( ทุกหน่วยบริการควรมีผลงาน ) ผลงานนวดไทย ( นวด/อบ/ประคบ ) เพื่อการรักษา ฟื้นฟูสภาพ - ในสถานบริการ - ในชุมชน ได้แก่ ผู้พิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผลงานทับหม้อเกลือ ในแม่หลังคลอด ชี้แจงการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยใน Hos xp ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ( รพ.สส.พท.) **** เกณฑ์ใหม่ต้องประเมิน เรื่องนวดไทย ด้วยทุกแห่ง ****

11 การติดตามงานแพทย์แผนไทย
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน - จว.ออกประเมินมาตรฐานบริการแพทย์แผนไทย ( รพ.สส.พท.) ในหน่วยบริการ - ติดตามการบันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยในโปรแกรม Hos xp - ออกประเมินรับรองหมอพื้นบ้าน

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google