งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจ อสม.งานประจำ/งานนโยบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจ อสม.งานประจำ/งานนโยบาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจ อสม.งานประจำ/งานนโยบาย
ภารกิจ อสม.งานประจำ/งานนโยบาย วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2 บทบาท อสม.ตามภารกิจประจำ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บทบาท อสม.ตามภารกิจประจำ 1. เป็นผู้สื่อข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับชุมชน 2. แนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว 3. เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 4 กลุ่ม 3.1 การดูแลสุขภาพกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 3.2 การดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กแรกเกิด – อายุ 6 ปี 3.3 การดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 3.4 การดูแลสุขภาพกลุ่มผู้พิการ

3 บทบาท อสม.ตามภารกิจประจำ(ต่อ)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บทบาท อสม.ตามภารกิจประจำ(ต่อ) 4. เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน 5. ร่วมวางแผน แก้ปัญหาโดยใช้งบอุดหนุน สสม.10,000 บาท ต่อหมู่บ้าน

4 บทบาท อสม.เชิงรุก(ตามนโยบาย)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บทบาท อสม.เชิงรุก(ตามนโยบาย) ด้านการให้บริการเน้น 5 ด้าน ได้แก่... 1.รักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้ความรู้การรับบริการรักษาฟรี 48 ล้านคน โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว ทั้งในกรณีปกติ และฉุกเฉิน 2.ป้องกันโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก

5 บทบาท อสม.เชิงรุก(ตามนโยบาย)(ต่อ)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บทบาท อสม.เชิงรุก(ตามนโยบาย)(ต่อ) 3. ส่งเสริมสุขภาพ เช่น รณรงค์ให้รับประทานผลิตภัณฑ์ทีเสริมสารไอโอดีน จัดทำโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดบริโภค หวาน มัน เค็ม ออกกำลังกาย รับประทานผัก ส่งเสริมการใช้สมุนไพร 4. ฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น เน้นการติดตามดูแลเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward) ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 5. คุ้มครองผู้บริโภค เช่น เฝ้าระวัง สอดส่องโฆษณาชวนเชื่อยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตรวจปนเปื้อนในอาหาร/พืชผัก

6 6. ด้านบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 6. ด้านบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน และกรรมการกองทุน สุขภาพตำบล เป็นแกนนำในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล บริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อสนับสนุนโครงการในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน ติดตามการจ่ายเงินค่าป่วยการ ร่วมติดตามประเมินผลระบบสุขภาพตำบล

7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ..สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจ อสม.งานประจำ/งานนโยบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google