งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานโครงการ
เสริมสร้างระบบบริการการดูแลแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ปี 2550 เขต 1 1 รายงานผล 1.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 1.2 การอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 1.3 การอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1.4 วิเคราห์ผลการดำเนินงาน 2 พื้นที่ดำเนินงานในปี 2551

2 1.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 3000 ราย ในพื้นที่ - ตำบลบางสีทอง 900 ราย - ตำบลวัดชลอ 1,000 ราย - ตำบลบางกะสอ 2,100 ราย

3 1.2 การอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
แนวคิดการจัดหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ประสบการณ์การจาก Practice Model และจากพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของทีมงาน

4 การอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน เขต 1
ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2550

5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จำนวน 50 คน
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - ร.พ.พระนั่งเกล้า - ร.พ.บางกรวย - สสอ.บางกรวย - สสอ.บางสีทอง

6 โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
“การจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดโครงสร้างที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ” โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

7 การจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์วาสนะเวศน์ และในชุมชน
โดย คุณโสภาพรรณ ทุมโฆสิต

8

9

10

11

12

13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กระบวนการ Empowerment และสรุปผลการดูงาน รศ.ดร. รัชนี สรรเสริญ ผศ.วรรณรัตน์ ลาวัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / /

14

15 ควรใช้ประโยชน์จาก Model มากกว่าลอกเลียนแบบ Model

16 กระบวนการชราภาพทางคลินิก
น.พ.ชัยโรจน์ ขุมมงคล กระบวนการชราภาพทางคลินิก Aging Process Senescence METABOLIC SYNDROME

17 แนวคิดหลักในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน แนวทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน

18 แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

19 2 ได้รับความรู้ประสบการณ์มากขึ้น 60
ผลการอบรม ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก พอใช้ ปรับปรุง 1 เรื่องที่จัดน่าสนใจ 40 58 2 2 ได้รับความรู้ประสบการณ์มากขึ้น 60 3 ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 24 71 4 4 การมีส่วนร่วม 33 9 5 สถานที่ 44 47 6 ระยะเวลา 22 31 7 เอกสาร 25 59 14 8 การอำนวยความสะดวก 34

20 บทเรียนที่ได้จาก....การศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ดูงาน
“ผู้สูงอายุได้ผ่านชีวิตและทำทุกอย่างให้ลูกหลาน สังคม การจัดระบบการดูแลที่ดี ทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี” “สามารถนำแนวคิดไปใช้ในจังหวัดนนทบุรีได้ จะนำไปปฏิบัติให้เป็นจริง” “ การดูแลผู้สูงอายุทั้งกายและใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผู้ดูแลต้องเข้าใจความรู้สึก ความต้องการของผู้สูงอายุ จึงจะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ดี และสามารถพัฒนางานผู้สูงอายุได้ดี”

21 1.3 การอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน วันที่ พฤศจิกายน 2550 รุนที่ 2 จำนวน 30 คน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2550

22 1.4 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
1.4 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โครงการได้รับการตอบรับและความร่วมมือที่ดีจากพื้นที่ รวมทั้งได้รับความสนใจจากจังหวัดอื่น ควรทำต่อเนื่อง และขยายพื้นที่ มีการประสานการดำเนินงานที่ดี ทั้งในส่วนกลาง ศูนย์เขต และพื้นที่ สำหรับเรื่องเร่งด่วนควรประสานให้ทันต่อเหตุการณ์ การกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาจากส่วนกลาง ควรรับฟังสถาพการทำงานจริงในพื้นที่ เช่นการตรวจคัดกรอง การกำหนดให้จัดอบรมอาสาสมัคร ก่อนการอบรมบุคลากร ควรแยกงบประมาณเป็นรายเขต/พื้นที่ ตามความพร้อมและผลการดำเนินงาน

23 2. พื้นที่ดำเนินการในปี 2551 ? ? ?
2. พื้นที่ดำเนินการในปี 2551 ? ? ? พื้นที่ดำเนินการในปี 2550 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google