งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2

3 ตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ

4 ที่มาของกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์การ
 แนวคิดการพัฒนากับการเรียนรู้ 3 ด้าน  ทุนมนุษย์ (Human Capital) : การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทุนสารสนเทศ (Information Capital) : ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครือข่าย และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  ทุนองค์การ (Organization Capital) : วัฒนธรรม ผู้นำ การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการจัดการความรู้

5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

6 ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
น้ำหนัก : ร้อยละ 5 • การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) เรื่อง คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ/หรือสมรรถนะในสายวิชาชีพ (Funtional competency) คือตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร การวัด/ประเมิน ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2554) เปรียบเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2555)

7 กรมส่งเสริมการเกษตร 81.03 คะแนน
สมรรถนะเฉลี่ย กรมส่งเสริมการเกษตร คะแนน คะแนนเฉลี่ย 81.00 คะแนนเฉลี่ย 81.1

8 ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ
เกณฑ์การให้คะแนน : ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 น้อยกว่า คะแนน ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ≤ 60 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า 60 แต่น้อยกว่า 81.03 3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 = 81.03 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า 81.03 แต่น้อยกว่า 91 5 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ≥ 91


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google