งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 1 ผู้ส่งสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 1 ผู้ส่งสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 1 ผู้ส่งสาร
ต้องทำความเข้าใจในตัวสารที่จะถ่ายทอด มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนของสารประเมินผู้รับสาร คิดวิธีการถ่ายทอดและพยายามอธิบายให้ผู้รับสารเข้าใจ สื่อสารต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา ผู้สื่อสารหากมีประเด็นไม่ชัดเจน ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม คิดเทคนิคในการสื่อสารให้ง่าย เช่น อธิบายเป็นภาพ ประเมินความเข้าใจผู้รับสารตลอดการดำเนินการ ผู้รับสาร ตั้งใจฟัง มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจชัดเจน มีการทดลองทำและสอบถามความถูกต้องตลอดเวลา (สื่อสาร 2 ทาง) เคารพความคิดเห็นผู้อื่น ตัวสาร มีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน ไม่เปลี่ยนแปลง คงที่ ไม่บิดเบือน

2 ประเด็นสื่อสาร:วิสัยทัศน์กรมฯ ปี 54-63
“เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 63” กลุ่มเป้าหมาย : ยุคลากรของกรมฯทุกคน ทัศนคติ : ทั้งบวกและลบ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : นิยามคำสำคัญ ชี้แจงการถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้รับสารเข้าใจชัดเจนถูกต้องครบถ้วนตรงกัน

3 อุปสรรค : การสื่อสารไม่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สิ่งสนับสนุน : ช่องทางมีหลายช่องทาง เช่น websiteอบรมและประชาสัมพันธ์ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ : กำหนดเป็นนโยบายและตัวชี้วัดทั้งระดับองค์กรและบุคคล มีการติดตามประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

4 การวางแผน เนื้อหา ช่องทาง ระยะเวลา ผู้ส่ง/ผู้รับ
1. วิสัยทัศน์กรม ปี54-63 ประชุมชี้แจงและถ่ายทอด จัดทำสื่อ “จำขึ้นใจ” วิสัยทัศน์กรมฯ เพิ่มเผยแพร่ เป็น สไลด์ 6 เดือนภายใน ตุลาคม 53 มิ.ย – ก.ย 53 ผู้ส่ง-กรมฯ ผู้รับ-หน่วยงานในสังกัด 2. การร่วมงานแผนปฏิบัติการสู่วิสัยทัศน์ 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประชุม/สัมมนา ประชุมชี้แจงแผน/website ม.ค.54 ต.ค.55 ผู้ส่ง-หน่วยงาน ผู้รับ-บุคลากร

5 การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 2
การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 2 ผู้ส่งสาร สื่อสารข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ชัดเจน สื่อสารข้อมูลเป็น key word มีการติดตามงานทำถูกหรือไม่ ผู้รับสาร ยอมรับฟังความคิดของเพื่อนร่วมทีม มีการทบทวนข้อมูลกับผู้สื่อสาร มีกระบวนการทำงานเป็นทีม อุปสรรค ใช้วิธีการสื่อสารโดยการพูดอย่างเดียว

6 การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 3
การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 3 มีเป้าหมายชัดเจน มีการวางแผน มีการถ่ายทอด ปรึกษาหารือ ลองผิดลองถูก รับฟังซึ่งกันและกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีม มีการให้กำลังใจ บรรยากาศในทีม อุปสรรค เทคนิคในการถ่ายทอด ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับคำสั่งโดยตรง ผู้รับคำสั่งได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน

7 การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 4
การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 4 ผู้ส่งสาร ต้องทำความเข้าใจ ซักถาม วิเคราะห์หาหลักการให้พบ ติดตามผลงานเป็นระยะๆโดยสังเกตผลงานว่าตรงตามที่โจทย์กำหนดหรือไม่ หากไม่ตรงให้คำแนะนำ เพื่อให้มีการแก้ไข เป็นกำลังใจให้ทีมงานคอยบอกว่าใกล้ถึงจุดหมายหรือยัง ผู้รับสาร รับฟังโจทย์/ทำความเข้าใจ/ซักถาม/จับหลักการให้ได้ว่าเข้าใจของเรื่องนี้คืออะไร วิเคราะห์งานอย่างละเอียด รับฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่ม คอยสื่อสาร ให้กำลังใจกัน เชื่อมั่นในตัวผู้รับสาร/ผู้นำ ซักถามผู้ส่งสารเป็นระยะๆหากไม่แน่ใจคอยซักถาม ผู้รับสารว่าถูกต้องหรือไม่ สาร/ข้อมูล ยิ่งมากยิ่งละเอียดจะทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้น

8 สรุป 1. ผู้รับข่าวสารต้องฟัง ทำความเข้าใจกับโจทย์ ถ้าไม่รู้ก็ซักถาม จับหลักการให้ได้ ว่าหัวใจคืออะไร รับฟังโจทย์ ทำความเข้าใจ ซักถาม ผู้ถ่ายทอดต้องคอยติดตามและหากไม่เป็นไปตามโจทย์ ถ้าจะให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข ผู้ทำงานต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด รับฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่มคอยสื่อสาร ทำงานร่วมกัน ให้กำลังใจกัน เชื่อมั่นในตัวผู้รับข่าวสาร/ผู้นำ สังเกตพิจารณาความเป็นไปได้ของข่าวสาร/โจทย์ บรรลุเป้าหมาย/เป็นผลงานร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 1 ผู้ส่งสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google