งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายสัมพันธ์ไฟฟ้า-แม่เหล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายสัมพันธ์ไฟฟ้า-แม่เหล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายสัมพันธ์ไฟฟ้า-แม่เหล็ก
ตอน 1 แม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อ.สุชาดา เสตวรรณา ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

2 กระแสไฟฟ้า

3 ตัวอย่างที่ 1 เรื่องกระแสไฟฟ้า I

4 ตัวอย่างที่ 2 เรื่องกระแสไฟฟ้า I

5 การทดลองสนามแม่เหล็ก

6 จากผลการทดลองสนามแม่เหล็ก

7 จุดสะเทิน (Nutral Point)

8 ความสัมพันธ์ระหว่าง ไฟฟ้า - แม่เหล็ก

9 ตอนที่ 1 กระแสไฟฟ้า I

10 ก. สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเส้นตรง

11 ทิศของสนามแม่เหล็ก B ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ผ่านลวดตัวนำเส้นตรง หาได้จากกฎมือขวา

12 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด วงกลม อาศัยกฎมือขวา

13 ข. สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่าน โซเลนอยด์ (อาศัยกฎมือขวา)

14 - ข. สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่าน โซเลนอยด์ (อาศัยกฎมือขวา)

15 สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง

16 - ตอนที่ 2 สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง

17 - ตอนที่ 2 สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง

18 - ตอนที่ 2 สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง

19 ตัวอย่างที่ 1

20 - ตัวอย่างที่ 1

21 ตัวอย่างที่ 2

22 - ตัวอย่างที่ 2

23 - ตัวอย่างที่ 2

24 สรุป

25 แบบทดสอบ 1

26 แบบทดสอบ 2

27 แบบทดสอบ 3

28 แบบทดสอบ 4

29 Help


ดาวน์โหลด ppt สายสัมพันธ์ไฟฟ้า-แม่เหล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google