งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ AgMIS ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ AgMIS ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ AgMIS http://www.agri.cmu.ac.th/mis ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ

2 คณาจารย์ ความชำนาญ (Competency) ส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ เชื่อมกัน ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด ภาควิชา หน่วยงาน พันธกิจภาควิชา (Dept Mission) ความได้เปรียบด้าน ทรัพยากร และเวลา คณะฯ ภาควิชา หน่วยงาน บูรณาการ = คิด-ทำ-สุข เห็นผลงานร่วมกัน ความเข้าใจ + หน้าที่ การเกษตรนำ... พันธกิจองค์กร (Institution Mission)

3 Table in MIS ภายใน คณะฯ ภายนอก คณะฯ บุคลากรโครงการวิจัยเอกสารวิชาการวิทยานิพนธ์กระบวนวิชา บริการวิชาการหน่วยงานครุภัณฑ์อาคารสถานที่การเงิน KQI นักศึกษา SAR ประชาสัมพันธ์คณะฯ ประกันคุณภาพ ฯลฯ นำเข้า / แก้ไข ข้อมูล คำนวณ KQI รายงานประจำปี คณะฯ

4 ACCESS database ASP interface 2545-47 ASP interface 2547-50 TOR_JA, Etc… คน และ ทรัพยากรของคณะฯ AgMIS ระบบกลาง SQL Server database

5 I AM READY กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

6 สรุป สร้างความคิดร่วมกัน ติดตั้งระบบให้มีข้อมูลในคณะฯ สร้างกลไกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ สร้างวิธีการใช้ช้อมูลเพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากรในคณะฯ พัฒนาบุคลากรใช้หลักการของ Agricultural Sciences & Information Sciences + Technologies


ดาวน์โหลด ppt ระบบ AgMIS ต้นแบบหนึ่งในจัดการองค์กรด้วยไอที (แบบทำไปใช้ไป) ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 สนับสนุนโดย: ทุกท่านในคณะฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google