งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 4 : การบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 4 : การบริหารโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 4 : การบริหารโครงการ
การใช้เครื่องมือช่วยในการวางแผนโครงการ และจัดตารางโครงการ ตัวอย่าง Application ที่นำโปรเจคไปใช้ โดยการมีส่วนร่วมทางด้านบริหาร และปฏิบัติการ ตัวอย่างที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ ภาครัฐ ขอบเขตของ Project Management ประโยชน์ของ Project Management

2 การวางแผนโครงการ และจัดตารางโครงการ (1)
เครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปในการวางแผนโครงการ Bar charts (or Gantt charts) ช่วยในการจัดตารางการทำงานของ โครงการ (เฮนรี่ ลอเรนส์ แกรนท์) Project planning diagram (PPD) ไดอะแกรมรูปภาพที่ช่วยในการ วางแผนโครงการ ประกอบด้วยกลุ่มของโหนด กลุ่มของลูกศร กิจกรรมการทำงาน ของโปรเจค

3 การวางแผนโครงการ และจัดตารางโครงการ (2)

4 การวางแผนโครงการ และจัดตารางโครงการ (3)

5 Application ที่ประยุกต์ใช้หลักการของ PM (1)
ถูกประยุกต์ใช้ในหลายๆ สาขาอาชีพ เช่น การก่อสร้าง ยานยนต์ วิศวกรรม ฯลฯ

6 Application ที่ประยุกต์ใช้หลักการของ PM (2)
รูปแบบการบริหารแนวใหม่ที่นำแนวคิดปรัชญาทางด้านคุณภาพโดยรวม (total quality philosophy)ไปใช้ (สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การทำงานได้ดี) Participative management (PM) การจัดการการมีส่วนร่วม คือ การรวมของเทคนิค หลายๆ เทคนิค เพื่อที่จะใช้เตรียมให้คนงาน ทุกระดับมีโอกาสได้ใช้เทคนิค หรือทักษะเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดการที่สำคัญ

7 Application ที่ประยุกต์ใช้หลักการของ PM (3)
Employee involvement (EI) การเกี่ยวข้องของลูกจ้าง คือ กระบวน การที่ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ ตัวเองทำ ความแตกต่าง - PM เน้นการมีส่วนร่วมของกระบวนการจัดการที่สำคัญ - EI เน้นการมีส่วนร่วมของงานที่ตัวเองทำ

8 ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (1)
- บริษัท Ford (การผลิต) - โรงพยาบาล (การบริการ) - US Federal (ภาครัฐ)

9

10

11

12 ขอบเขต ควรพยายามสร้างความเชื่อมั่นว่าใช้ PM งานจะสำเร็จได้
ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกระดับของการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับบน จะต้องมีความพยายาม ความมีส่วนร่วม ความเสียสละ และมีความ ร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้สมมุติฐาน ในกรณีที่โครงการยุ่งยาก เพื่อให้ความ ยุ่งยากลดลง

13 ประโยชน์ (1) ทำให้เห็นภาพ Project ที่เรารับผิดชอบว่ามีอะไรบ้าง
ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร ช่วยให้สมาชิกใหม่ของทีม สามารถเข้าใจการทำงานของ Project ได้ง่ายขึ้น ช่วยส่งเสริมให้คนในทีม ได้ลงลึกในรายละเอียดของ Project ช่วยในการประเมินผลงานของคนในทีมได้ เป็นทางที่ดี ในการกำหนดความสำคัญ กับแผนกที่ต้องรับผิดชอบ ใน Project ช่วยตรวจสอบว่างาน เป็นไปตามแผนหรือไม่

14 ประโยชน์ (2) ช่วยในการประเมินยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ ว่าเป็นไปตามที่ กำหนดหรือไม่ เป็นทางหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมาชิก ในทีมให้มีความเป็นมือ อาชีพ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Week 4 : การบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google