งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดย บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเชิงนวัตกรรม กรมสรรพสามิต

2 ความหมายและคุณลักษณะของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม
การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ หัวข้อ ความหมายและคุณลักษณะของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาครัฐ ความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาคเอกชน องค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนานวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรม

3 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ความหมายและคุณลักษณะของนวัตกรรม คุณลักษณะของนวัตกรรมภายในองค์กร นวัตกรรม จะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอน ที่ “จับต้องใช้ได้” ภายในองค์กร สำหรับ “ความคิดใหม่” อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม แต่ไม่อาจเรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้ นวัตกรรม จะต้องมีความใหม่ในระดับกลุ่ม ฝ่าย หรือองค์กร ในขณะที่บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องใหม่ในระดับบุคคลที่สร้างนวัตกรรมนั้นๆ นวัตกรรม ต้องมาจาก “ความตั้งใจ” ที่ต้องการให้เกิดขึ้น มากกว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ นวัตกรรม จะต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การรับสมัครพนักงานใหม่ นวัตกรรม จะต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไร [ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ] ให้แก่องค์กร หรือก่อเกิดประโยชน์ให้แก่สังคมในวงกว้าง ทั้งนี้นวัตกรรมจะไม่รวมถึงการทำลายล้าง วินาศกรรรม หรือการก่อการร้าย นวัตกรรม จะต้องส่งผลกระทบที่ดีต่อสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่เกิดผลต่อบุคคลอื่น หรือไม่เกิดการประยุกต์ใช้ภายในองค์กร จะไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้ความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" ว่าคือ การผลิต การเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม Source : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

4 จำแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง จำแนกตามขอบเขตของผลกระทบ
การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประเภทของนวัตกรรม การจำแนกประเภทของนวัตกรรมสามารถจำแนกได้หลากหลายลักษณะประกอบด้วย จำแนกตามเป้าหมาย จำแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง จำแนกตามขอบเขตของผลกระทบ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) (The Target of Innovation) (The Degree of Change) (Area of Impact) อย่างไรก็ดีในการจำแนกประเภทนวัตกรรมนั้นบางครั้งก็มีการแบ่งนวัตกรรมตามเป้าหมายในประเภทแรกออกเป็นสามประเภทโดยมี นวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เพิ่มขึ้นมาด้วย Source :วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบับที่ 128 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

5 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาครัฐ Source : สำนักงาน ก.พ.ร. (2550)

6 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาครัฐ Source : สำนักงาน ก.พ.ร. (2550)

7 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาคเอกชน Source : สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

8 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาคเอกชน Source : สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

9 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์ประกอบในการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมควรจะต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ การสนับสนุน จากผู้บริหาร กำหนดเป้าหมาย /วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน มีเครื่องมือรองรับ การพัฒนานวัตกรรม องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม ทุกคนมีส่วนร่วมใน การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมควรจะต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนานวัตกรรมในองค์กรนั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและเวลาขององค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม 2. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมให้ชัดเจน โดยควรจะมีการกำหนดว่าพัฒนานวัตกรรมไปเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรในมิติใด เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและเข้าใจ 3. มีการพัฒนาเครื่องมือการบริหารเพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรม 4. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 5. ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาและประเมินผลการนำไปใช้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 6. ให้รางวัลในการพัฒนานวัตกรรม (แม้ว่าจะมีความล้มเหลวจากการลองไปใช้ก็ตาม) ติดตามความคืบหน้า และประเมินผล การนำไปใช้ ให้รางวัลในการ พัฒนานวัตกรรม Source :

10 1 2 3 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตัวอย่างนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 1 นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 2 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 3

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google