งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ในรูปแบบของ ระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ในรูปแบบของ ระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ในรูปแบบของ ระบบสารสนเทศ
หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ในรูปแบบของ ระบบสารสนเทศ Presented by: สุนัดดา สงวนเดช For: อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง

2 ที่มา และความสำคัญ ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ด้านการติดต่อสื่อสาร (การโทรคมนาคม) การจัดเก็บข้อมูล สื่อการเรียนการสอน

3 ที่มา และความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบของสารสนเทศ
การเรียนทางไกลเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 20 การจัดการสื่อสารทางไกลเริ่มมีเมื่อ ค.ศ (พ.ศ.2343)

4 ปัญหาที่พบในองค์กร ส่งไปผิดที่อยู่ นักศึกษาไม่ได้รับหนังสือเรียน
หนังสือได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง (หนังสือฉีก หรือยับ) ข้อมูลการเรียนสูญหาย เนื่องจากไม่มีระบบฐานข้อมูลในการเก็บที่ดีพอ มีความล่าช้าในการในการจัดส่งหนังสือเนื่องจากยังมีการจัดส่งทางไปรษณีย์ ในบางครั้งเมื่อมีไปรษณีย์มาส่งแต่ไม่มีใครรับพัสดุต้องเสียเวลาไปรับที่ไปรษณีย์ เอง (เสียเวลาไปประมาณ 1 วัน) สิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากต้องมีการ copy หนังสือเป็นจำนวนหลาย ๆ เล่ม สำหรับนักศึกษา

5 โจทย์วิจัย คำถามหลัก ระบบสารสนเทศจะช่วยพัฒนาการศึกษาทางไกลของมหาลัย Global ได้ อย่างไร คำถามรอง ใช้ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมอะไรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาอย่างไร ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องอย่างไรกับการศึกษาทางไกล กลุ่มผู้ใช้ (บุคลลากร และนักศึกษา) จะเข้าใจในระบบสารสนเทศมากน้อยแค่ไหน จะช่วยประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากรได้มากน้อยแค่ไหน

6 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย Global ให้เป็น ระบบของการเรียนรู้สารสนเทศ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลการเรียน เพื่อประหยัดเวลาในการเรียน และการจัดส่งตำราเรียน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้เป็นประโยชน์ สูงสุด บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่ศึกษาในระบบการจัดการศึกษาทางไกลมีความ เข้าใจในระบบสารสนเทศ และใช้ได้อย่างถูกต้อง บุคลากรในหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบที่จะพัฒนาในขั้น ต่อไปได้

8 เอกสารอ้างอิง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัยพัฒนาการและทิศทางของ E- Learning ในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หจก.บางกอกบล๊อก, 2546 ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์, ณรงค์ ขำวิจิตร, ประไพพิศ มงคลรัตน์, พรรณนิภา วัยเจริญ, วันดี จงคงคา.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาหารูปแบบการจัดการเรียน การสอนด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ,2546


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ในรูปแบบของ ระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google