งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 27 มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 27 มกราคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนวันที่ 27 มกราคม 2555
การบริหารสินค้าคงคลัง

2 Inventory Types of Inventory คือสิ่งที่มีไว้เพื่อตอบสนอง
อุปสงค์ในอนาคต เรื่องต้องตัดสินใจ จะสั่งเท่าไร ในเวลาเมื่อไร Raw materials Purchased parts and supplies Labor In-process (partially completed) products Component parts Working capital Tools, machinery, and equipment Finished goods

3 Inventory at Different Stocking Points

4 Inventory Costs ต้นทุน EOQ ปริมาณ Carrying Cost
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา เช่น ค่าโกดัง ค่าดอกเบี้ย ค่าประกันภัย Ordering Cost ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ เช่น ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง ค่าเอกสารสั่งซื้อ Shortage Cost ค่าเสียโอกาสที่ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการลูกค้า ลูกค้าอาจไปซื้อจากคู่แข่ง EOQ ปริมาณ

5 Inventory Control Systems
ใช้กับ Independent Demand ABC Classification Model Basic Model : Economic Order Quantity (EOQ) Fixed-order-quantity system (Continuous) constant amount ordered when inventory declines to predetermined level Fixed-time-period system (Periodic) order placed for variable amount after fixed passage of time

6 Independent Demand Inventory Management
Inventory Classification can help you determine which inventory items are most important Items that are most important Are reviewed continuously Have their inventory records checked for accuracy more often Items that are relatively unimportant Are reviewed periodically Have their inventory records checked less frequently

7 Identifying Important Inventory Items ABC Classification System
Demand volume & value of items vary Classify inventory into 3 categories Class % of Items % of Dollars A B C

8 Identifying Important Inventory Items ABC Inventory Analysis
Percent of Annual Dollar Usage B Items C Items Percent of Inventory Items

9 ABC Classification System
ใช้หลักการบริหารโดยข้อแตกต่าง (Management by Exception) ใช้ได้กว้างขวาง รวมถึง อุปกรณ์เครื่องจักร ของที่มีราคาแพง Demand volume & value of items vary Classify inventory into 3 categories Class % of Units % of Dollars A B C

10 ABC Classification Example

11 Independent Demand Inventory Management
Independent Demand Inventory Management answers two questions: How much to order As a function of the costs of ordering versus the costs of not ordering When to order Often as a function of the relative importance of an item as well as other factors 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

12 Inventory Control Systems For Independent Demand Items
Fixed-order-quantity (Continuous review) Re-order Point system constant amount ordered when inventory declines to predetermined level Fixed-time-period (Periodic review) system order placed for variable amount after passage of a fixed amount time 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

13 The Inventory Order Cycle
Demand rate Order qty, Q Inventory Level Reorder point, R Lead time Lead time Time Order Placed Order Received Order Placed Order Received 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

14 EOQ Model Cost Curves Slope = 0 Annual cost ($) Total Cost Minimum
Carrying Cost = CcQ/2 Ordering Cost = CoD/Q Optimal order Qopt Order Quantity, Q 4/5/2017 chaiyot pom mba cmu 11

15 Reorder Point With A Safety Stock
Inventory level Q Reorder point, R Safety stock LT LT Time

16 สอบย่อยครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2555 สอบห้องสัมมนาเก็บ 10 คะแนน
ทำDummy project ต่อถึงเรื่องสินค้าคงคลัง ส่งวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 ก่อน น. เป็นรายงานที่ช่องส่งงานภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 27 มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google