งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Production and Cost.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Production and Cost."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Production and Cost

2 Production Process กระบวนการผลิต ( Production Process) : กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของปัจจัยการผลิต ( Inputs ) ให้เป็นสินค้าและบริการ ( Outputs ) ด้วยเทคโนโลยีที่กำหนดให้ ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต ผลผลิต

3 Technology Constraint
Output Input Y = f(X) Production Set ( Feasible for Production ) Technically Efficient Technically Inefficient

4 Production Function

5 Production Function

6 Production Table

7 Production Graph

8

9 Output L Y = f(K1,L) Y = f(K2,L) Y = f(K3,L)

10 Short - Run Production Fixed Factors Variable Factors Total Product
Average Product Marginal Product

11 Output L MP AP

12

13

14 Short - Run Cost Fixed Cost Variable Cost Total Cost Average Cost
Marginal Cost

15 Cost Q MC AC VC FC TC AVC M M’ V V’ T T’

16

17

18 Production Table

19 Long - Run Production Variable Factors Isoquant K L

20 K L

21 Homogeneous Property Increase all inputs in same proportion Production ?

22 Homogeneous Degree 1 X = 1

23

24

25 Marginal Rate of Technical Substitution ( MRTS)
K L

26 Slope Isoquant

27 Elasticity of Substitution

28 A B K L O

29 Elasticity of Output Find Elasticity of Capital and Labor

30 Special Production Function
Linear Production Function L H 10 5 A Q = 250

31 Special Production Function
Fixed Proportion Production Function H O 10 5 A Q = 5

32 Special Production Function
Cobb-Douglas Production Function L K

33 Special Production Function
Constant Elasticity of Substitution Production Function L K 1 1

34 Technological Progress
K After: Q = 100 Before: Q = 100 Neutral Technological Progress

35 Technological Progress
K After: Q = 100 Before: Q = 100 Labor Saving Technological Progress

36 Technological Progress
K After: Q = 100 Before: Q = 100 Capital Saving Technological Progress

37 Long - Run Production VS Long - Run Cost

38 Q AC,MC LAC SAC1 MC1

39 Long Run Cost : Maximize Output given Cost Minimize Cost given Output
K TC/W TC/r Q1 Q2 Q3 TC1 TC2 TC3

40 Slope Isoquant = Slope Isocost == MRTS

41 Least Cost Combination
example Least Cost Combination

42 Corner Solution L K TC1 Q2 TC2 TC3 IC

43

44 L K TC1 Q2 TC2 TC3 Expansion Path

45 L K TC1 Q2 TC2 TC3 Expansion Path Q3 K1

46 Constant Return to Scale
Increase all inputs in same proportion Production ? Constant Return to Scale Increasing Return to Scale Decreasing Return to Scale

47 Constant RTC Q AC,MC LAC L 2L K 2K Q 2Q Expansion Path

48 Increasing RTC Q AC,MC LAC L 2L K 2K Q1 Q2 Expansion Path Q2 > 2Q1

49 Decreasing RTC Q AC,MC LAC L 2L K 2K Q1 Q2 Expansion Path Q2 < 2Q1

50 example Constant RTS Decreasing RTS Increasing RTS

51 สาเหตุ Increasing RTS Decreasing RTS ความชำนาญ การบริหาร
การประหยัดจากขนาด มิติ ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย เวลา การขนส่ง กำลังการผลิตสูงสุด Decreasing RTS การบริหาร การควบคุม กายภาพ

52 Economies ( Diseconomies ) of Scale
การที่ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป ( ดีขึ้น หรือ แย่ลง ) จากการขยายการผลิต แต่อาจไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือการที่ปัจจัยการผลิตต้องเพิ่มในอัตราส่วนเดียวกัน หรือมักอาจเกิดจากผลภายนอกอุตสาหกรรม

53 Economies ( Diseconomies ) of Scope
Joint output of a single firm is greater than output that could be achieved by two different firms when each produces a single product


ดาวน์โหลด ppt Production and Cost.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google