งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ค่าลดหย่อน (Allowance) จิตรา ณีศะนันท์

2 ค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล
กรณีผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา (ม. 47(1)(ก)) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี (ม.47(4)) กรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง (ม.47(5)) กรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ( ม.47(6)) ค่าลดหย่อนคู่สมรส (ม.47(1)(ข)) ค่าลดหย่อนบุตร (ม.47(1)(ค)) ค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (ม.47(1)(ฉ)) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต (ม.47(1)(ง)) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ได้รับลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ม.47(1)(ง) ประกอบกฎกระทรวง 266 (พ.ศ. 2551)

3 ค่าลดหย่อนตามมาตรา 47_2 ค่าลดหย่อนเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ม.47(1)(ช)) ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย (ม.47(1)(ซ)) ค่าลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ม.47(1)(ฌ)) ค่าลดหย่อนบิดามารดา (ม.47(1)(ญ)) ค่าลดหย่อนเงินบริจาค (ม.47(7) พรฏ.458, 420, 428)

4 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพครอบครัว
ค่าลดหย่อนส่วนตัวผู้มีเงินได้ (ม.47(1)(ก)) – 30,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรสของผู้มีเงินได้ (ม.47(1)(ข) (2) (3)) คู่สมรสไม่มีเงินได้ คู่สมรสมีเงินได้ประเภทอื่นนอกจาก ม.40(1) (ยื่นรวม) คู่สมรสมีเงินได้ประเภท ม.40(1) และแยกยื่น ความเป็นสามีภริยามิได้อยู่ตลอดปีภาษี (ม.47(2)) ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (ม.47(3))

5 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพครอบครัว_2
ค่าลดหย่อนบุตร (ม.47(1)(ค)) บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ บุตรบุญธรรมให้หักลดหย่อนในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมแค่เพียงฐานะเดียว บุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ บุตรต้องมีเงินได้พึงประเมินน้อยกว่า 15,000 บุตรที่เกิดก่อน 2522 ไม่จำกัดจำนวน บุตรที่เกิดตั้งแต่ปี รวมกับบุตรที่เกิดก่อน 2522 ได้ไม่เกิน 3 คน อายุไม่เกิน 25และศึกษา/ บุตรผู้เยาว์/ คนไร้ความสามารถ/คนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เกิน 3 คน

6 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพครอบครัว_3
ค่าลดหย่อนบุตร (ต่อ) กรณีความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี ยื่นรวม แยกยื่น (ม.47(2)) กรณีความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี (ม.47(2)) กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (ม.47(3))

7 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพครอบครัว_4
ค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (ม.47(1)(ฉ)) ศึกษาในประเทศไทย 2,000 บาทต่อบุตร กรณีความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี ยื่นรวม แยกยื่น กรณีความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี(ม.47(3)) กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

8 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพครอบครัว_5
ค่าลดหย่อนอุปการะบิดามารดา (ม.47(1)(ญ)) บิดามารดาของผู้มีเงินได้ อายุ 60 ปีขึ้นไป มีเงินได้พึงประเมินไม่กิน 30,000 บิดามารดาของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ กรณีความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี

9 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
ค่าลดหย่อน เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ส่วนตัวผู้มีเงินได้ 30,000 คู่สมรส เป็นผู้อยู่ใน ปทท มิได้เป็นผู้อยู่ใน ปทท - บุตรของผู้มีเงินได้ เป็นผู้อยู่ใน ปทท+ศึกษา คนละ 17,000 เป็นผู้อยู่ใน ปทท ไม่ศึกษา คนละ 15,000 บิดามารดา คนละ 30,000

10 ค่าลดหย่อนตามกฎกระทรวง 126 และ 266
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา (กฎกระทรวง 126 ข้อ 2(76)) ค่าซื้อหน่วยลงทุนใน RMF และ LTF


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google