งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ย.๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุ่นในสถานบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ย.๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุ่นในสถานบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ย.๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุ่นในสถานบริการ
บูรณาการงานบริการวัยรุ่น(Youth friendly Health Services:YFHS) กับ Teen center และบริการให้คำปรึกษา(Psycho social clinic) เป้าหมาย ๑ โรงเรียน๑โรงพยาบาลในพื้นที่เดียวกัน/อำเภอ

2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
การขับเคลื่อนงานด้าน สุขภาพเด็กและวัยรุ่น คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายลดโรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน แบ่งภารกิจและบูรณาการงานตามช่วงวัย แม่และเด็ก เด็กปฐมวัยและวัยเรียน กรมอนามัย วัยรุ่น กรมสุขภาพจิต วัยทำงาน กรมควบคุมโรค วัยสูงอายุและผู้พิการ กรมการแพทย์

3 วงจรชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม
ก่อนท้อง เพศศึกษาและการคุมกำเนิด เป้าหมาย: คุณภาพชีวิตผู้หญิง คุณภาพชีวิตเด็ก ท้องไม่พร้อม การปรึกษาทางเลือก ท้องต่อ ยุติการท้อง บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด บริการยุติที่ปลอดภัย ยกเป็นบุตรบุญธรรม ดูแลเอง การอุปการะเด็ก ครอบครัวทดแทน ช่วยเลี้ยงเด็ก สงเคราะห์ สนับสนุนอาชีพ การให้การปรึกษา ทุนการศึกษา การปรึกษาหลังยุติการท้อง ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ

4

5 “ ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย ”
โครงการศึกษา สาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน “ ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย ”

6 ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก&วัยรุ่น
Primary care Secondary care Tertiary care สาธารณสุข ผู้ปกครอง/ ครอบครัว ครู/ โรงเรียน

7 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
? ? วารสารวิชาการ ปีที่๗ ฉบับที่ ๒ เมษายน- มิถุนายน 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 สภาพปัญหา การทำงานของหน่วยงานดูแลเด็กและวัยรุ่น
สาธารณสุข ศึกษาธิการ โรงเรียน รพช. รพศ. รพท. รพ.จิตเวช ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่เข้มแข็ง -งานบริการสุขภาพ จิตเด็กและวัยรุ่นยังไม่บูรณาการ คลินิก ตามโรค ขาดการ บูรณาการด้าน กาย จิต สังคม ของวัยรุ่น ศูนย์พึ่งได้(OSCC) - ขาดคลินิกวัยรุ่น Friend Corner 1.รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 2.คัดกรอง YC 3.ส่งเสริมพัฒนา 4.ป้องกันแก้ไข 5.ส่งต่อ สภาพปัญหา การทำงานของหน่วยงานดูแลเด็กและวัยรุ่น

9 โครงการ ศธ. สธ. ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่น - 1รร
โครงการ ศธ. สธ. ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่น - 1รร.1รพ. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดบริการ คลินิกวัยรุ่น ระบบส่งต่อ โครงสร้าง อัตรากำลัง พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา 1.รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 2.คัดกรอง(SDQ) 3.ส่งเสริมพัฒนา 4.ป้องกันแก้ไข 5.ส่งต่อ รพช. -คลินิกวัยรุ่น (Teen Center) -บูรณาการด้าน กาย จิต สังคม ของวัยรุ่น รพศ. รพท. -คลินิกวัยรุ่น (Teen Center) -ศูนย์พึ่งได้(OSCC) รพ. จิตเวช -งานบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแบบบูรณาการ โรงเรียน Friend Corner เครือข่ายผู้ปกครอง YC สาธารณสุข ศึกษาธิการ

10 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ระบบคู่เครือข่าย ศธ.สธ.
ทาสวสา โครงการ 1รร. 1รพ. กรอบแนวคิดการดำเนินงาน โรงเรียน สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหาร นักเรียน รพ.จิตเวช ศูนย์สุขภาพจิต หน่วยบริการสุขภาพจิต ครู ระบบคู่เครือข่าย ศธ.สธ. TeenCenterรพช. รพท. รพศ. ครู ที่ปรึกษา ครู แนะแนว IT&MIS เครือข่าย ผู้ปกครอง นักจิตวิทยาโรงเรียน พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา ชุมชน

11 แนวทางการบูรณาการการดำเนินงานกับเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายฯ วัยรุ่น
กลุ่มเป้าหมาย ดี เสี่ยง ป่วย วัยรุ่น บริการสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นแบบ บูรณาการ พื้นที่สร้างสรรค์ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศด้วยดนตรี คลินิกวัยรุ่น Teen Center โรงพยาบาลจิตเวช สสจ./ รพท.รพศ. ระบบ Refer รพช. SMART TEEN : love “say+play” in 12 BKK Schools ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการให้คำปรึกษาในโรงเรียน ระบบ YC SDQ ครูแนะแนว ครูทปษ.นักจิตวิทยาในโรงเรียน ท้องไม่พร้อม และปัญหาสุขภาพกายใจวัยรุ่น รณรงค์ ศธ. สธ.ร่วมใจให้ความรู้เรื่องเพศ 1 รร. 1 รพ. Sex Education eg. “ปฐมบททางเพศศึกษา” 11

12 แนวทางขับเคลื่อนลดโรค เพิ่มสุข ในวัยรุ่นปี 2555-58
ปี รมว.ศธ. รมว.สธ. ร่วมกำหนดนโยบาย ดูแลสุขภาพวัยรุ่น ในโรงเรียน กค. 55 จัด National Campaign 1โรงเรียน 1โรงพยาบาล ให้ความรู้เรื่องเพศ เป้าหมาย นร. ระดับมัธยม กค. 55 จัด National Campaign ให้ความรู้เรื่องเพศ ศธ. สธ. (ดำเนินการต่อเนื่อง) บูรณาการการเชื่อมต่อระบบ ศธ สธ. จัดการเชื่อมต่อระบบ ศธ สธ. ศธ. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้มแข็ง สธ. - ระบบบริการคลินิก วัยรุ่น เข้มแข็ง ศธ. - ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน - YC Friend Corner นักจิตวิทยาโรงเรียน สธ. -คลินิกวัยรุ่นTeenCenter -บูรณาการงานบริการ สุขภาพเด็กและวัยรุ่น -พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาในรพช. 1 รร. 1รพ.

13 3.พัฒนาและดำเนินการหน่วยบริการคลินิกวัยรุ่น (1โรงพยาบาล 1 คลินิกวัยรุ่น)
เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงและได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ลดโรค เพิ่มสุข เป้าหมาย กิจกรรม พัฒนารูปแบบคลินิกบริการวัยรุ่น (Teen Center) ครอบคลุม รพช ,000 แห่งในปี 2559 พัฒนาและบูรณาการด้านสุขภาพในวัยรุ่น เช่น การตรวจรักษาโรค บริการปรึกษา การให้บริการเชิงรุกในสถานศึกษา โปรแกรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว

14 บริการคลินิกวัยรุ่น ( ๑ โรงพยาบาล ๑ คลินิกวัยรุ่น)
บริการคลินิกวัยรุ่น ( ๑ โรงพยาบาล ๑ คลินิกวัยรุ่น) เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงและได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ลดโรค เพิ่มสุข เป้าหมาย กิจกรรม พัฒนารูปแบบคลินิกบริการวัยรุ่น (Teen Center) ครอบคลุม รพช. ๑,๐๐๐ แห่ง พัฒนาและบูรณาการด้านสุขภาพในวัยรุ่น เช่น การตรวจรักษาโรค บริการปรึกษา การให้บริการเชิงรุกในสถานศึกษา โปรแกรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว

15 สุ่มหัวกันหน่อยเร้วววววววววว


ดาวน์โหลด ppt ย.๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุ่นในสถานบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google