งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการแพร่และออสโมซิส The process of diffusion and osmosis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการแพร่และออสโมซิส The process of diffusion and osmosis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการแพร่และออสโมซิส The process of diffusion and osmosis.

2 1.การแพร่ของสาร 1.1 หลักการแพร่ของสาร
การแพร่ของสาร (diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่หรือการกระจายของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย สารที่แพร่ได้อาจอยู่ในสภาวะก๊าซหรือของเหลว โดยโมเลกุลกระจายออกไปทุกทิศทุกทาง จนทำให้ทุกบริเวณมีความเข้มข้นของสารเท่ากัน

3 1.2 ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่ของสาร
1.2.1 ความเข้มข้นของสาร ถ้าความเข้มข้นของสารที่แพร่กับความเข้มข้นของตัวกลางมีความแตกต่างกันมาก การแพร่จะเกิดเร็วขึ้น อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูง การแพร่ของสารจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขนาดอนุภาคสาร สารที่มีขนาดอนุภาคเล็กและเบา จะแพร่ได้รวดเร็วกว่า ความสามารถในการละลายของสาร ถ้าสารที่แพร่สามารถละลายได้ดีจะมีการแพร่สูง

4 1.2 ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่ของสาร
1.2.5 ความหนาแน่นของตัวกลาง สารที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่แพร่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน อัตราการแพร่ไม่เท่ากัน เช่น การแพร่ในอากาศจะมีอัตราการแพร่สูงกว่าในน้ำ เพราะน้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศ คำถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ คือข้อใด

5 2.ออสโมซิส 2.1 หลักการของออสโทซิส
ออสโมซิส (osmopsis) หมายถึงการแพร่ของโมเลกุลของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก โดยผ่านเยื่อกั้นบาง ๆ ทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน เยื่อเลือกผ่านคือ เยื่อบาง ๆ ที่ยอมให้สารบางอย่างผ่านได้ แต่สารบางอย่างผ่านไม่ได้

6 สรุป การแพร่ ออสโมซิส 1.ไม่มีเยื่อกั้น
2.เป็นการกระจายของสาร ทั้งก๊าซ และของเหลว 1.มีเยื่อกั้น มีสมบัติยอมให้สารที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ๆ ผ่านเข้าออกได้ 2.เป็นการกระจายของน้ำ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการแพร่และออสโมซิส The process of diffusion and osmosis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google