งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติของสารและการจำแนก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติของสารและการจำแนก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมบัติของสารและการจำแนก
โดย นางสาวนิตยา ฆนาเกียรติ์

2

3 มีรูปร่างและปริมาตรคงที่
อนุภาคของของแข็งอยู่ชิดกันมากและมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เมื่อนำของแข็งใส่ในภาชนะใด ของแข็งก็จะมีรูปร่างและปริมาตรเท่าเดิม

4 มีรูปร่างไม่คงที่แต่มีปริมาตรคงที่ รูปร่างของของเหลวจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากอนุภาคในของเหลวอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง ทำให้อนุภาคของของเหลวเคลื่อนที่ได้

5 แก๊สมีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ อนุภาคของแก๊สจะอยู่ห่างกันมากกว่าในของเหลวและของแข็ง ทำให้อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง รูปร่างและปริมาตรจึงเปลี่ยนไปตามรูปร่างและขนาดของภาชนะที่บรรจุ

6 - ของแข็ง - ของเหลว - แก๊ส - โลหะ - อโลหะ - สารเนื้อเดียว - สารเนื้อผสม

7 การใช้สถานะเป็นเกณฑ์
สมบัติ สถานะ มวล รูปร่าง ปริมาตร ของแข็ง มีมวล คงที่ ของเหลว ไม่คงที่ เปลี่ยนไปตามรูปร่างภาชนะที่บรรจุ แก๊ส ไม่คงที่ เปลี่ยนไปตามรูปร่างภาชนะที่บรรจุและจะฟุ้งกระจาย ไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ

8 สารเนื้อเดียว เป็นสารที่มีลักษณะของเนื้อสารผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียว มีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด เช่น น้ำมันพืช น้ำหวาน เกลือ เป็นต้น

9 เป็นสารที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วน มีสมบัติของเนื้อสารในแต่ละส่วนต่างกัน เช่น น้ำโคลน น้ำผลไม้ น้ำพริก

10 - โลหะ (metal) เป็นสารนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี มีความเหนียว จึงนำมางอ ตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นได้ เมื่อขัดจะเป็นเงามันวาวและเคาะจะมีเสียงดังกังวาน เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี

11 - อโลหะ (non-metal) เป็นสารที่ไม่นำไฟฟ้าและความร้อน เปราะ แตกง่าย ตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นไม่ได้ ขัดไม่เป็นเงาและเคาะไม่มีเสียงกังวาน เช่น ถ่านและกำมะถัน

12 ชื่อ นางสาวนิตยา ฆนาเกียรติ์ ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3
ประวัติผู้จัดทำ ชื่อ นางสาวนิตยา ฆนาเกียรติ์ ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ดาวน์โหลด ppt สมบัติของสารและการจำแนก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google