งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.ศร ศิลปบรรเลง ยินดีต้อนรับเข้สู่ แบบทดสอบ วิชาศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.ศร ศิลปบรรเลง ยินดีต้อนรับเข้สู่ แบบทดสอบ วิชาศิลปะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.ศร ศิลปบรรเลง ยินดีต้อนรับเข้สู่ แบบทดสอบ วิชาศิลปะ
1.องค์ประกอบของดนตรีไทย อ่านเนื้อหา 2.ประเภทของเครื่องดนตรี (คลิกเลย) 3.ศร ศิลปบรรเลง ด.ช.ปังปอนด์ เลิศงาม เลขที่8 ม.1/1 ด.ช.ประเสริฐ ศักดิ์บุษบาศรี ม.1/1 เลขที่ 7

2 เนื้อหา

3 ประเภทของเครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีที่ใช้ดีด เช่น จะเข้ พิณสามสาย ซึง กระจับปี่เป็นต้น ใช้ตี เช่น กลอง เปิงมาง ตะโพน กรับ เป็นต้น ใช้สี เช่น ซอสามสายซออู้ ซอด้วง สะล้อ ใช้เป่า เช่น ขลุ่ย ปี่มอญ ปี่นอก ปี่ชวา แคน เป็นต้น

4 (เริ่มทำการทดสอบ) (กลับสู่เมนูหลัก)

5 คำถามข้อที่ 1 ถามว่า 1.ข้อใดคือองค์ประกอบของดนตรีไทย ก.แนวทำนองเพลง ข.ขับร้องอิสระ ค.การประสานเสียง ง.ศัพท์สังคีต

6 ถูกต้องครับ ข้อต่อไป

7 ผิดครับผม กลับไปทำใหม่

8 คำถามข้อที่ 2 ถามว่า 2. กระจับปี่มีวิธีการเล่นอย่างไร ก. เป่า ข. สี ค. ตี ง. ดีด

9 ผิดครับผม กลับไปทำใหม่

10 คำถามข้อที่ 3 ถามว่า เครื่องดนตรีที่มี ความแตกต่างไปจากเครื่องดีด สี ตี เป่า คืออังกะลุง เครื่องดนตรีชนิดนี้หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) นำแบบอย่างมาจากประเทศอะไร และนำมาใช้เมื่อ พ.ศ.อะไร ก.ประเทศอินโดนีเซีย๒๔๕๑ ข.ประเทศอียิบ ๑๙๘๒ ค.ประเทศญี่ปุ่น ๑๗๕๘ ง.ประเทศมองโกเลีย ๒๕๗๖

11 ถูกต้องครับผม ข้อต่อไป

12 ผิดครับผม กลับไปทำใหม่

13 เครื่องดนตรีชนิดใดมีอิธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซีย
คำถามข้อที่ 4 ถามว่า เครื่องดนตรีชนิดใดมีอิธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซีย ก.ระฆัง ข.แคน ค.ซอด้วง ง.อังกะลุง

14 ถูกต้องครับผม ข้อต่อไป

15 ผิดครับผม กลับไปทำใหม่

16 ค.เปิงมาง ง.ปี่มอญ เครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้สายในการเล่น
คำถามข้อที่ 5 ถามว่า เครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้สายในการเล่น ก.ซออู้ ข.ขิม ค.เปิงมาง ง.ปี่มอญ

17 ถูกครับผม ข้อต่อไป

18 ผิดครับผม กลับไปทำใหม่

19 คำถามข้อที่ 6 ถามว่า เครื่องดนตรีชนิดใดมีการเล่นต่างจากข้ออื่น
ก.ฆ้อง ข.ปี่มอญ ค.ระนาด ง.ฉิ่ง

20 ถูกครับผม หน้าถัดไป

21 ผิดครับผม กลับไปทำใหม่

22 จบสิ้นการทดสอบ ทำการทดสอบใหม่ กลับสู่เมนูหลัก

23 ถูกต้องครับผม ข้อต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 3.ศร ศิลปบรรเลง ยินดีต้อนรับเข้สู่ แบบทดสอบ วิชาศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google