งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของ ด.ช. กฤษฎา หลาบเจริญ ม.2/3 เลขที่15 ปีการศึกษา2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของ ด.ช. กฤษฎา หลาบเจริญ ม.2/3 เลขที่15 ปีการศึกษา2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของ ด.ช. กฤษฎา หลาบเจริญ ม.2/3 เลขที่15 ปีการศึกษา2548
ของ ด.ช. กฤษฎา หลาบเจริญ ม.2/3 เลขที่15 ปีการศึกษา2548

2 เรื่อง ดนตรีไทย ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษของเรา ได้สร้างสมไว้ และเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ ของชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรม ด้านอื่นๆ สมควรที่เราจะภาคภูมิใจ และช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป ในเบื้องต้นนี้ เราควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ดนตรีไทย อันอาจจะก่อให้เกิดความรักและ ความสนใจ ดนตรีไทยขึ้นมาได้

3 ความหมาย“ดนตรีไทย” คำว่า “ดนตรี” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “ตันตริ” แปลว่า สาย หรือ เครื่องสาย พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัญฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “ดนตรี” ว่า “ลำดับเสียงอันไพเราะ” คำว่า “ดนตรี”

4 รอด้วยฉันจะไปเล่นดนตรีไทย !
เครื่องดนตรีไทยมี 4 ประเภท ไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันเลย รอด้วยฉันจะไปเล่นดนตรีไทย !

5 เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยการใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย
   เครื่องดีด เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยการใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย

6       เครื่องสี เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้า กับสายในดนตรีไทย ฯลฯ

7          เครื่องตี เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการใช้ของ สองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี ฯลฯ

8 เครื่องเป่า เครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ ดังเดิมได้จากพืช ได้แก่หลอดไม้ต่าง ๆ ฯลฯ   

9 สรุปเรื่อง ดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้ และเป็นเครื่องหมาย อย่างหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของ ชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ สมควรที่เราจะภาคภูมิใจและช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริมและรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไปในเบื้องต้นนี้

10 THE END ขอขอบคุณ ผู้ชมผลงานทุกคน แล้วพบกันใหม่นะครับ


ดาวน์โหลด ppt ของ ด.ช. กฤษฎา หลาบเจริญ ม.2/3 เลขที่15 ปีการศึกษา2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google