งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 นโยบายการพัฒนา Data center จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 ฐานข้อมูลหลัก MCH. เด็ก 0-5 ปี กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

3 2. การเชื่อมโยงข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแม่ข่าย
(รพ.) และลุกข่าย (รพ.สต.) เน้น ข้อมูล 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ NCD. cและ MCH.

4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการพัฒนาระบบและจัดการ ฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับจังหวัด 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับอำเภอ

5 ตัวชี้วัด ผู้ปฏิบัติ 3 ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยบริการมีฐานข้อมูล 5 กลุ่ม เป้าหมายหลัก ข้อมูลอย่างน้อย 2 ฐาน (NCD.,MCH.) สามารถเชื่อมโยงกับรพ.แม่ข่ายได้ 3. ผลงาน 80 % ของข้อมูลหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลจากการตรวจสอบของ สปสช.

6 ตัวชี้วัด ผู้บริหาร 3 ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล JHCIS มีการติดตั้งและใช้งาน Web Service เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล 21 แฟ้ม 3. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง 3 ตัวชี้วัดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google