งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 ความหมายของตัวกลางในการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คือตัวกลางการสื่อสาร หรือตัวที่เป็นสื่อกลางในการนำสัญญาณการสื่อสารจากแหล่งผู้ส่งไปยังแหล่งผู้รับ

3 1. ตัวกลางประเภทสาย 2. ตัวกลางประเภทไร้สาย ประเภทของตัวกลาง
 ประเภทของตัวกลาง เราสามารถแบ่งตัวกลางการสื่อสารออกได้เป็น  2 ประเภทหลักๆ  ดังนี้  1. ตัวกลางประเภทสาย  2. ตัวกลางประเภทไร้สาย

4  ตัวกลางประเภทสาย  1. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair ) ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 2 เส้นพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิ้ลเดียวกันหรือจากภายนอก

5 ตัวกลางประเภทสาย (ต่อ)
ตัวกลางประเภทสาย (ต่อ)  สายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. แบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP : Unshielded Twisted Pair) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่ไม่มีลวดถักชั้นนอก ทำให้สะดวก ในการเดินสายเพราะโค้งงอได้ดี แต่สามารถป้องกันการรบกวนได้น้อย

6 ตัวกลางประเภทสาย (ต่อ)
ตัวกลางประเภทสาย (ต่อ)  2. แบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair) สายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยลวดถักชั้นนอกอีกชั้น เพื่อ ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

7 ตัวกลางประเภทสาย (ต่อ)
ตัวกลางประเภทสาย (ต่อ)    ) สายเคเบิลแกนร่วมหรือโคแอกซ์ (Coaxial  Cable) เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลาง หุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟรั่ว จากนั้นหุ้มด้วยลวดทองแดงถักเป็นร่างแหล้อมรอบเป็นตัวกั้นสัญญาณรบกวนอยู่ด้านนอกและหุ้มชั้นนอกด้วยฉนวนพลาสติก

8 ตัวกลางประเภทสาย (ต่อ)
ตัวกลางประเภทสาย (ต่อ)  3. สายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cable)  หรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูลในรูปของแสง  หลักการทั่วไปของการสื่อสารในสายไฟเบอร์ออปติก คือการเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลหรือสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสงก่อน  แล้วส่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติกไปยังปลายทาง  

9 ตัวกลางประเภทไร้สาย 1. คลื่นวิทยุ (radio wave) คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง 10 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 1 กิโลเฮิรตซ์ ใช้งานในการติดต่อ สื่อสารในระบบแลนไร้สาย  เช่น การสื่อสารในระบบวิทยุ เอฟเอ็ม  วิทยุเอเอ็ม การสื่อสารโดยใช้ระบบไร้สาย และบลูทูท

10 ตัวกลางประเภทไร้สาย (ต่อ)
2. คลื่นไมโครเวฟ (microwave) สัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรงไม่สามารถเลี้ยวหรือโค้งตามขอบโลกได้ จึงต้องมีการตั้งสถานีรับ – ส่งข้อมูลเป็นระยะๆ และส่งข้อมูลต่อกันเป็นทอดๆ ระหว่างสถานีต่อสถานี จนกว่าจะถึงสถานีปลายทาง 

11 ตัวกลางประเภทไร้สาย (ต่อ)
3. อินฟราเรด (Infrared) เป็นลักษณะของคลื่นที่ใช้ในการส่งข้อมูลระยะใกล้ๆ ในช่วงความถี่ที่แคบมาก ใช้ช่องทางสื่อสารน้อย มักใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่งกับตัวรับสัญญาณ โดยต้องใช้วิธีการสื่อสารตามแนวเส้นตรง ระยะทางไม่เกิน 1 – 2 เมตร

12 แบบฝึกหัด เรื่องตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. การรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใช้สายและแบบไร้สาย แตกต่างกันอย่างไร 2.การรับส่งข้อมูลผ่านอินฟราเรด มีลักษณะอย่างไร 3.คลื่นไมโครเวฟมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ 4. เพราะเหตุใด การส่งสัญญาณไมโครเวฟจะต้องตั้งสถานีรับส่งเป็นจำนวนมาก 5. ตัวกลางการสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ไรบ้าง 6.จงอธิบายลักษณะของสายคู่บิดเกลียวว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 7. คุณสมบัติของสายใยเเก้วนำเเสงเป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google