งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
สรุปการเรียนรู้ รายวิชา ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

2 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

4 องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

5 องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
CPU Main Board primary storage RAM ROM secondary storage Hard Disk CD/DVD Rom

6 องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
INPUT OUTPUT

7 ระบบคอมพิวเตอร์

8 ระบบคอมพิวเตอร์

9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10 Data Communication การสื่อสารข้อมูล คือ
การโอนถ่าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล(Transmission) กันระหว่างต้นทางและ ปลายทางโดยผ่านทางอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีซอฟท์แวร์และโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการไหลของข้อมูล และ บุคลากรผู้ดำเนิน งาน จะช่วย ในการปฏิบัติการณ์ และจัดการในส่วนต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสำเร็จไปได้ ด้วยดี

11 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) และอุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) แหล่งกำเนิดและรับข้อมูล (DTE) อุปกรณ์รับส่งข้อมูล (DCE) โปรโตคอล (Protocol) X.25, BSC, SHLC, HDLC และ TCP/IP เป็นต้น ข้อมูลข่าวสาร (Message) เสียง(Voice), ข้อมูล(Data), ข้อความ(Text) และ ภาพ(Image) เป็นต้น สื่อกลาง (Medium) สายไฟ, สายเคเบิล หรือคลื่นทางอากาศ

12 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
สื่อกลาง ผู้รับ ผู้ส่ง ข่าวสาร

13 เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล
วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาการทำงาน เพื่อการประยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร เพื่อช่วยขยายการดำเนินการองค์กร เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารองค์กร

14 สัญญาณที่ส่งผ่านทางช่องทางการสื่อสาร

15 เปรียบเทียบการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกกับดิจิตอล
สัญญาณรบกวน(Noise) การมัลติเพล็กซ์(Multiplex) และการดีมัลติเพล็กซ์(Demultiplex) ความเร็วในการส่งสัญญาณข้อมูล

16 ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล
การสื่อสารแบบขนาน(Parallel Transmission) ส่งข้อมูลได้เร็วแต่สามารถส่งได้ในระยะใกล้ๆ เท่านั้น

17 ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล
การสื่อสารแบบอนุกรม(Serial Transmission) การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส(asynchronous data transmission) การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส(synchronous data transmission)

18 ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล
ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) แบบฮาฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex) แบบฟลูดูเพล็กซ์ (Full Duplex)

19 ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล
แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex)

20 ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล
แบบฮาฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex)

21 ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล
แบบฟลูดูเพล็กซ์ (Full Duplex)

22 อุปกรณ์การสื่อสาร โมเด็ม(Modem)
มาจากศัพท์คำว่า “Modulator / Demodulator” ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ มอดูเลตและดีมอดูเลต Modulator เป็นการแปลงสัญญาณจากแบบดิจิตอลไปเป็นแบบอนาลอก Demodulator เป็นการแปลงสัญญาณจากแบบอนาลอกไปเป็นแบบดิจิตอล

23 ประเภทของระบบการสื่อสาร
ประเภทของระบบการสื่อสารมีหลายชนิดซึ่งอาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทมีสาย ประเภทไม่มีสาย

24 ประเภทของระบบการสื่อสาร
ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable) UTP STP เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)

25 ประเภทของระบบการสื่อสาร

26 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและโปรโตคอล

27 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและโปรโตคอล

28 Topology

29 Topology

30 Topology

31 Topology

32 Topology

33 Topology

34 Network Devices


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google