งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Five Bases of Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Five Bases of Power."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Five Bases of Power

2 Reward Power อำนาจที่เกิดจากการให้รางวัล เกิดจากความสามารถในการกำหนดว่าพนักงานคนใดจะเป็นผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากรางวัลเป็นสิ่งมีค่า ดังนั้นคนที่สามารถให้รางวัล บุคลากรในองค์กรจึงมีอำนาจเหนือพฤติกรรมของบุคคลอื่นได้ ผู้จัดการอาจควบคุมพฤติกรรมบุคคลผ่านการสนับสนุน ให้พนักงานเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่ง การเพิ่มเงินเดือนและอื่น ๆ

3 ตัวอย่าง อำนาจที่เกิดจากการให้รางวัล

4 Coercive Power อำนาจที่เกิดจากการบังคับ เกิดจากความสารถที่จะทำให้คนอื่นกลัว การขู่ว่าจะลงโทษหากไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตาม จึงเป็นวิธีการขอร้องให้ยินยอม (Invoking Compliance) ที่รุนแรง เราอาจได้พบเห็นตัวอย่างการลงโทษมากมายในองค์กร เช่น การตัดเงินเดือน การลดขั้นลดตำแหน่ง การสั่งพักงานชั่วคราว การงดบำเหน็จรางวัล และการไล่ออกจากงาน เป็นต้น

5 ตัวอย่าง อำนาจที่เกิดจากการบังคับ
การตัดเงินเดือน การสั่งพักงานชั่วคราว

6 Legitimate Power อำนาจตามกฎหมาย เป็นอำนาจที่มีตามตำแหน่งสายการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นอำนาจอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา ที่ใช้สั่งการ ควบคุมหรือมอบหมายงานให้กับผู้บังคับบัญชา โดยผู้ใต้บังคับเต็มใจและยอมรับ เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม มีแหล่งที่มา 2 ทาง

7 เงื่อนไขทางสังคม (Social Conditioning) บุคคลจะถูกสร้างเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามผู้มีอำนาจ ตั้งแต่วัยเด็กและผู้ใหญ่ การระบุให้มีอำนาจหน้าที่ (Designation) ในองค์กร บุคคลอาจมีอำนาจเนื่องจากเขาได้รับอำนาจมาจากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ครอบครองอำนาจนั้นอย่างถูกต้อง เช่น ประธานบริษัทมอบอำนาจให้รองประธาน สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญๆของบริษัทได้

8 Referent Power อำนาจที่เกิดจากการอ้างอิง เกิดจากบุคคลที่มีบุคลิกภาพดีหรือมีคุณลักษณะพิเศษอื่น จนเกิดอำนาจขึ้นในตนเอง ลักษณะของบุคคล กิริยาท่าทาง ค่านิยม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สามารถทำให้ดึงดูดผู้อื่นให้เกิดความชื่นชม ชักจูง ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากทำตาม อำนาจลักษณะนี้ มักจะใช้ในเรื่องของการตลาด เช่นการโฆษณา ที่อาศัยผู้มีชื่อเสียงแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยหวังผลให้ลูกค้าซื้อสินค้าเพราะต้องการเลียนแบบพฤติกรรม และอยากเป็นเหมือนผู้มีชื่อเสียงนั้น

9 ตัวอย่าง อำนาจที่เกิดจากการอ้างอิง

10 Expert Power อำนาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ เกิดจากที่บุคคลมีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านจนเป็นที่ยอมรับและสามารถให้คำแนะนำ สอนงานและการให้คำปรึกษาแก่คนอื่นได้ บุคลากรจึงมักขอคำปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนั้น

11 ตัวอย่าง อำนาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ

12 ความแตกต่างระหว่าง Five Power Bases
แบ่งได้โดย อำนาจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อำนาจที่เป็นทางการ ได้แก่ อำนาจที่เกิดจากการให้รางวัล อำนาจที่เกิดจากการบังคับ และอำนาจตามกฎหมาย อำนาจที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ อำนาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ และอำนาจที่เกิดจากการอ้างอิง

13 อำนาจที่ไม่เป็นทางการจะมีผลที่ความพึงพอใจและพฤติกรรมของพนักงาน แต่อำนาจที่เป็นทางการจะส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานอย่างทันที แต่ถึงแม้จะทำให้พนักงานตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่ก็มองข้ามความเห็นชอบของพนักงานไป เช่น พนักงานยินยอมทำตามคำสั่ง ของผู้จัดการ แต่ก็ยังรู้สึกขุนเคืองที่ถูกบังคับ


ดาวน์โหลด ppt The Five Bases of Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google