งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reading Information Materials. 1.Finding information for cataloging work (CIP: cataloging-in-publication /Title page) 2.Abstract 3.Annotation 4.Book Review.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reading Information Materials. 1.Finding information for cataloging work (CIP: cataloging-in-publication /Title page) 2.Abstract 3.Annotation 4.Book Review."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reading Information Materials

2 1.Finding information for cataloging work (CIP: cataloging-in-publication /Title page) 2.Abstract 3.Annotation 4.Book Review

3 Finding information for cataloging Title page CIP (Always in copyright page of a book)

4 CIP is basic cataloging data, prepared in advance of publication by the national library of the country where the work is principally published or by the library of a publishing organisation such as a government department. ข้อมูลสำหรับทำรายการสารสนเทศ ประโยชน์ในการเขียนบรรณานุกรมของ ทรัพยากรสารสนเทศ Like card catalog of book

5 CIP Stueart, Robert D. Library and Information Center Management / Robert D. Stueart, Barbara B. Moran.- -6 th ed. p. cm. - - (Library and Information science text series) Include bibliographical references and index. ISBN 1-56308-986-6 – ISBN 1-56308-990-4 (pbk.) 1. Library administration--United States. 2. Information Services--United States. I. Moran, Barbara B. II. Title. III. Series Z678.S799 2002 025.1--dc21 1 2 6 5 8 7 4 3 1(1) Author Add authors Title Edition Series ISBN Tracing LC Call number DDC Call number

6 Title page ( หน้าปกใน ) The most important page for librarian because it’s use for finding some information for cataloging work. The author name Title Editor Edition Publisher Publication date/year Publication place

7 Library and Information Center Management Sixth Edition Robert D. Stueart Barbara B. Moran 2002 Libraries Unlimited A Division of Greenwood Publishing Group, Inc. Greenwood Village, Colorado

8 Write the bibliography by Using some information from the previous page Stueart, Robert D. and Moran, B. Barbara. (2002). Library and Information Center Management. (6 th ed.). Colorado : Libraries Unlimited.

9 How to read reference book. Using some tools for reading ex. Thumb Index Volume Guide Running Head / Guide words Cross Reference

10 – A series of semicircular thumb-sized notches cut into the fore-edge of a book, bearing a sequence of letters, words, numbers, or symbols, usually printed against a dark background to show the alphabetic, subject, numeric, or other arrangement of the text and to facilitate reference,fore-edge – seen most often in hardcover editions of language dictionaries and handbooks.hardcovereditionlanguage dictionarieshandbook Thumb index

11

12 Volume Guide

13 คำนำทาง (running head/guide word) – The line of type printed above the text at the top of a page. In a book, it usually gives the title of the work on the verso and the chapter title on the recto.chapter title – Verso : verso - N. - หน้ากระดาษด้านซ้ายของ หนังสือ – Recto : recto - N. - หน้าหนังสือด้านขวามือ

14

15 cross-reference A reference from a heading to one or more other headings in the same catalog, index, or reference work.headingcatalogindexreference work The most common are see references, instructing the user to look elsewhere for the preferred form of the heading, and see also references, directing the user to related headings under which additional information may be found.seepreferredsee also related heading information

16 See

17 See also.

18

19 Other tools Content Appendix – Section that give extra information at the end of the book. Index – List of names or topics referred to in a book.

20 www.britannica.com article

21 Abstract ( สาระสังเขป ) A brief, objective summary of the essential content of a book, article, speech, report, dissertation, or other work that presents the main points in the same order as the original but has no independent literary value.

22 Annotation ( บรรณนิทัศน์ ) A brief note, added after a citation in a bibliography to describe or explain the content or message of the work cited or to comment on it. กล่าวถึงเนื้อหาตามความเป็นจริงหรือแสดง ความคิดเห็นในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง

23

24 Review ( บทวิจารณ์ / ปริทัศน์ หนังสือ ) Published report that assesses (ประเมิน) the merits(คุณค่า ข้อดี) of a book, film, play etc. Reviewer is a person who writes reviews of books etc. ตัวอย่างบทวิจารณ์หนังสือ Harry Potter And The Half-Blood Prince

25 Review An evaluative account of a recent artistic performance or exhibit, or of a newly published literary or scholarly work, usually written and signed by a qualified person, for publication in a current newspaper, magazine or journal. ส่วนใหญ่มักเลือกแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ โดย ผู้เขียน (reviewer) จะสอดแทรกความคิดเห็นไว้ เป็นการเชิญชวนให้ผู้อ่านซื้อหรือเลือกอ่าน ผู้เขียนจะบอกชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ตลอดจนการเล่า เรื่องย่อ และบางครั้งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ราคา จำนวนหน้า ประเภทผู้อ่าน คำติชม จากผู้อ่าน ข้อคิดเห็นของนักวิจารณ์ สถานที่ จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย


ดาวน์โหลด ppt Reading Information Materials. 1.Finding information for cataloging work (CIP: cataloging-in-publication /Title page) 2.Abstract 3.Annotation 4.Book Review.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google