งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

2 (Evaluation & Control)
กระบวนการบริหารงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) การนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและ ประเมินผล (Evaluation & Control) (Strategic Implementation)

3 กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) การจัดสรรงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ตามยุทธศาสตร์ (Result Based Budgeting) การประเมินผลลัพธ์ (Result Based Measurement/ Evaluation)

4 แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PM : Performance Management) -พ.ร.ฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 แผน4ปี (แผนยุทธศาสตร์ฯ) แผนปฏิบัติการประจำปี งานใหม่ๆ KPI งานพัฒนา ปฏิบัติการตามแผน งานประจำ(JD) PI การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน องค์กร -พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551 ประเมินผล KPI เลื่อนเงินเดือน ผลงาน บุคคล goal cascading หน่วยงาน หน่วยงาน KPI เลื่อนตำแหน่ง สมรรถนะ KPI บุคคล บุคคล บุคคล บุคคล Designed by Kes.

5 ความเชื่อมโยงของระบบสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี
นโยบาย จังหวัด กรมสป. หน่วยบริการ กรมวิชาการ อบจ. อบต./เทศบาล สปสช. แผนยุทธศาสตร์ฯ กองทุนตำบล ฯลฯ ฯลฯ 3o 1 รพศ. แผนปฏิบัติการ แบบบูรณาการ หน่วยบริหาร สสจ.8กลุ่ม/ฝ่าย สสอ.10แห่ง 2o 11 รพช. บูรณาการแผนงาน 1o 105 รพ.สต./119 PCU บูรณาการกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล พื้นฟูสภาพ บูรณาการพื้นที่ต้นแบบ ป้องกัน/ควบคุมโรค บูรณาการกิจกรรมเชิงรุก พัฒนายุทธศาสตร์ ถ่ายทอดนโยบาย สนับสนุน กำกับติดตาม ประเมินผล กาย จิต บริการเชิงรุก (ชุมชน) บริการเชิงรับ (สถานบริการ) สุขภาวะ ปัญญา สังคม คุ้มครองฯ/ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างหลักประกันสุขภาพ Designed by Kes.

6 หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข ภารกิจหลัก บริหารจัดการระบบสุขภาพ สนับสนุน/ดำเนินงานเพื่อ สุขภาวะของประชาชนและสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ และหน่วยงานตัวแทน ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค

7 1. นำนโยบายของรัฐบาล และผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ
แผนเป็นเครื่องมือ 1. นำนโยบายของรัฐบาล และผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ 2. แก้ไขปัญหา + ความต้องการของประชาชน 3. เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ : มองไปในอนาคต 4. กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน 5. กำหนดข้อตกลงของผู้บริหาร+ผู้ใต้บังคับบัญชา

8 6. ควบคุมการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
แผนเป็นเครื่องมือ 6. ควบคุมการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ 7. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 8. ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด 9. บริหารเวลาอย่างชัดเจน 10. ช่วยตัดสินใจในการบริหารงาน

9 11. เป็นการบริหาร คน เงิน ของ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
แผนเป็นเครื่องมือ 11. เป็นการบริหาร คน เงิน ของ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 12. ช่วยลดปัญหาและความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน 13. เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการดำเนินงาน 14. ทำให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย 15. เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ฯลฯ

10 16. ช่วยประเมินผลการดำเนินงานว่าเกิดผลสำเร็จมากน้อย
แผนเป็นเครื่องมือ 16. ช่วยประเมินผลการดำเนินงานว่าเกิดผลสำเร็จมากน้อย 17. ช่วยประเมินความคุ้มค่าของการทำงาน 18. ประเมินศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ

11 แนวคิดที่ใช้ในกระบวนการวางแผน
ต้องตอบรับต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน ต้องตอบสนองต่อนโยบายด้านสุขภาพในระดับต่าง ๆ (กระทรวง กรม สปสช. จังหวัด และอื่น ๆ) ต้องสะดวกต่อการนำแผนไปปฏิบัติ (การจัดสรรงบประมาณ การมอบหมายงาน และอื่น ๆ) ต้องง่ายและสอดคล้องกับการติดตาม และวิธีการประเมินผล

12 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนฯ
ปัญหาสาธารณสุขและความต้องการของพื้นที่ นโยบายและเป้าหมายของ กสธ นโยบายและ เป้าหมาย ของจังหวัด แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี แผนปฏิบัติการฯประจำปี

13

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google