งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอ เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ กลุ่มนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 27 ตุลาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอ เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ กลุ่มนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 27 ตุลาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอ เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ กลุ่มนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 27 ตุลาคม 2551

2 ประเด็นนำเสนอ 1. ลำดับความสำคัญ/เร่งด่วน ของนโยบาย 2. การสนับสนุนที่ต้องการ 3. ความชัดเจนของ ทิศทางนโยบายบางเรื่อง 4. ประเด็นอื่นๆ

3 ลำดับความสำคัญของนโยบาย ดำเนินการทั้ง 12 ข้อ ตามระดับและบริบทของพื้นที่ ประเด็นที่เสนอเร่งรัด ข้อ 2 สร้างขวัญและกำลังใจ และข้อ 12 การ พัฒนากำลังคน ข้อ 5 การคุ้มครองผู้บริโภคฯ ข้อ 11 การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเชิงรุก ข้อ 4 การพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานฯ

4 การสนับสนุนที่ต้องการ การสนับสนุน หน่วยบริหารสาธารณสุขในภูมิภาค งบประมาณ: ง/ป 300 งบ สปสช (บช 7 & 6) บุคลากรและโครงสร้าง กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

5 ความชัดเจนของ ทิศทางนโยบายบางเรื่อง แผนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการและพัฒนากำลังคน ด้านสุขภาพ

6 ประเด็นอื่นๆ หลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บทบาทที่ควรเพิ่มขึ้นของกระทรวงด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เดิม ใหม่ ที่กำลังจะออกมา มี่ควรผลักดันให้มี

7 ข้อเสนอต่อ รมว.สธ. เพื่อการดำเนินงาน ต่อสาธารณะ: นโยบายสาธารณะเรื่อง สุรา! ต่อกระทรวง: แก้ไขระบบการสนับสนุน กฎหมาย/กฎระเบียบ งบประมาณ คน (และโครงสร้าง): ความก้าวหน้า ขวัญกำลังใจ ต่อ องค์กรที่สำคัญ การปรับบทบาทขององค์กร ส: สปสช สสส สช กพ: ขอเสนอออกจาก กพ. เป็น กสธ. กระทรวงอื่นๆ เช่น มหาดไทย (ท้องถิ่น จังหวัด) ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอ เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ กลุ่มนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 27 ตุลาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google