งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ VOICE FACE HOUSE ROADS. สัญลักษณ์ VOICE FACE HOUSE ROADS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ VOICE FACE HOUSE ROADS. สัญลักษณ์ VOICE FACE HOUSE ROADS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัญลักษณ์ VOICE FACE HOUSE ROADS

3 สัญลักษณ์ VOICE เสียง

4 จงมีความสว่าง (GEN 1:3)

5 LECTIO DIVINA

6 สัญลักษณ์ VOICE เสียง

7 สัญลักษณ์ VOICE เสียง

8 สัญลักษณ์ VOICE เสียง FACE หน้า

9 พระวจนาตถ์ทรง “มีใบหน้าและลักษณะของมนุษย์” ด้วยการรับสภาพมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็น “หัวใจของความเชื่อคริสตชน”

10 พระวาจาของพระเจ้าที่รับสภาพเนื้อหนังในพระเยซูเจ้า
ธรรมประเพณีของคริสตชนยอมรับความเชื่อที่คู่กันมาคือ พระวาจาของพระเจ้าที่รับสภาพเนื้อหนังในพระเยซูเจ้า และ พระวาจาของพระเจ้าที่รับสภาพในพระคัมภีร์

11 สัญลักษณ์ VOICE เสียง FACE หน้า

12 สัญลักษณ์ VOICE เสียง FACE หน้า HOUSE บ้าน

13 บ้าน

14 พระวาจาของพระเจ้าประทับในบ้าน
แห่งพันธสัญญาใหม่ ในชุมชนของผู้มีความเชื่อชาวเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นรูปแบบของพระศาสนจักรที่บรรดาอัครสาวกจัดตั้งขึ้น 

15 บ้าน

16 ตั้งแต่เริ่มแรก พระศาสนจักรตั้งอยู่บนเสาหลักสี่ต้นคือ การประกาศพระวาจา การฟังพระวาจา และการถวายบูชาขอบพระคุณ การภาวนา ชีวิตฉันท์พี่น้องในหมู่คณะ

17 เสาหลักสี่ต้นของพระศาสนจักร

18 สัญลักษณ์ VOICE เสียง FACE หน้า HOUSE บ้าน

19 สัญลักษณ์ VOICE เสียง FACE หน้า HOUSE บ้าน ROADS หนทาง

20 ทางเดิน = พันธกิจ

21 พบปะกับพระเจ้าทางพระวาจาของพระองค์ ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ (9)
พบปะกับพระเจ้าทางพระวาจาของพระองค์ ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ (9) จดหมายรักจากพระเจ้า LECTIO DIVINA

22 พระวาจาของพระเจ้าใน กิจเมตตาต่อคนจน (11)
พระวาจาของพระเจ้าใน กิจเมตตาต่อคนจน (11)

23

24 ผู้ยากไร้

25 เฉลิมฉลองพระวาจา (18) ในชุมชนซึ่งไม่มีโอกาสร่วมมิสซาวันอาทิตย์
ในการเดินทางแสวงบุญ การฉลองต่าง ๆ การฟื้นฟูจิตใจ การอบรม ประชุม สัมมนา

26 ครอบครัว Marriage and family (20)

27 พระวาจาของพระเจ้าช่วยพยุงได้อย่างดีในยามยากลำบากของชีวิตคู่และชีวิตครอบครัว

28 พระวาจาของพระเจ้าในกลุ่มคริสตชนย่อย ๆ (21) เขาพบปะกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ผู้นำที่รับใช้กลุ่มคริสตชนเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนและยกย่อง

29 การใช้พระคัมภีร์เพื่อสอนคำสอน (23)
ครูคำสอนควรใช้วิธีการสอนของพระเยซู บนเส้นทางสู่เอมมาอุส พระองค์ทรงเปิดใจของศิษย์ให้เข้าใจพระคัมภีร์ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่เด็ก ๆ และ ผู้สนใจ

30 บนถนนสู่เอมมาอุส (ลก 24:13-35)

31 การอบรมคริสตชนให้รู้จัก
พระคัมภีร์ (33) หวังใจว่า จะมีศูนย์อบรมพระคัมภีร์สำหรับฆราวาสและธรรมทูตแห่งพระวาจา จะจัดตั้งสถาบันที่เน้นการเรียนการสอนพระคัมภีร์เป็นพิเศษ

32 ส่งเสริมให้เยาวชน อ่านพระคัมภีร์ (34)
ส่งเสริมให้เยาวชน อ่านพระคัมภีร์ (34) “เราขอแนะนำเยาวชนให้คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ มีไว้ใกล้มือ เป็นเสมือนเข็มทิศชี้ทาง เพื่อจะได้เดินตาม” พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สารวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 20 วันที่ 9 เมษายน 2006


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ VOICE FACE HOUSE ROADS. สัญลักษณ์ VOICE FACE HOUSE ROADS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google