งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
1

2 กรอบเนื้อหา การสนับสนุนข้อมูลลงทะเบียน (Data DBPOP Transaction)
ปรับโฉมหน้าตาระบบสถิติรายงาน (MIS) ให้ใช้งานง่ายขึ้น 2

3 การสนับสนุนข้อมูลลงทะเบียน (Data DBPOP Transaction)
3

4 พ.ค. 54 ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูล DBPOP Transaction P1 P2 P3 P4 P1
ปรับปรุงสิทธิ SSS OFC รอบ ต้น เดือน ปรับปรุงสิทธิ UC รอบแรก ขึ้นเว็บสิทธิ UC รอบแรก ปรับปรุงสิทธิ SSS OFC รอบ กลาง เดือน ปรับปรุงสิทธิ UC รอบสอง ขึ้นเว็บสิทธิ UC รอบสอง P2 ตัดข้อมูลรอบ ที่ 1 ตัดข้อมูลรอบ ที่ 3 ตัดข้อมูลรอบ ที่ 2 ตัดข้อมูลรอบ ที่ 4 P3 P4 P1 P2 P3 P4 หมายเหตุ - รับข้อมูลสิทธิ SSS และOFC วันที่ 1,2 และ 16, รับข้อมูลสิทธิ UC วันที่ 10 และ 22 4

5 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ข้อมูล DBPOP Transaction ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ข้อมูลตั้งต้น (INIT) รอบแรกของเดือนเมษายน ทุกปี 2. ข้อมูลเปลี่ยนแปลง (TRAN) เดือนละ 4 รอบ - P1 ปรับสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ (รับข้อมูลวันที่ 1,2) , ข้อมูลที่แจ้งผ่าน Province survey ให้ปรับเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล (รับข้อมูลวันที่ 26 เดือนก่อนหน้า) 5

6 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ข้อมูล DBPOP Transaction ประกอบด้วย(ต่อ) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center - P2 ปรับสิทธิประกันสุขภาพรอบแรก (รับข้อมูลวันที่ 10 แจ้งกลับ 15) - P3 ปรับสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการ ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ (รับข้อมูลวันที่ 16,17) - P4 ปรับสิทธิประกันสุขภาพรอบสอง (รับข้อมูลวันที่ 22 แจ้งกลับ 28) 6

7 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ขอบเขตข้อมูล DBPOP Transaction การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center สปสช.สาขาจังหวัด สามารถดาวโหลดข้อมูลประชากร NUL    - สิทธิว่าง OFC    - สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ OTH    - สิทธิอื่น SSS    - สิทธิประกันสังคม STP     - บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (เริ่มเดือนพฤษภาคม 2554) UCO    - สิทธิบัตรประกันสุขภาพประชากรที่ภูมิลำเนา จังหวัดนี้ไปลงทะเบียนที่อื่น UCS    - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ WEL    - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ 7

8 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ขอบเขตข้อมูล DBPOP Transaction การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center หน่วยบริการ สามารถดาวโหลดข้อมูลประชากร UCS    - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ WEL    - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ SSS    - สิทธิประกันสังคม STP     - บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (เริ่มเดือนพฤษภาคม 2554) 8

9 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ช่องทางการดาวโหลดข้อมูลประชากร (DBPOP Transaction) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 1 3 2 9

10 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ช่องทางการดาวโหลดข้อมูลประชากร (DBPOP Transaction) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 4 Log in username และ password เดียวกับดาวโหลด RTR 5 10

11 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
การดาวโหลดข้อมูลประชากร (DBPOP Transaction) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center สปสช.สาขาจังหวัด INIT ข้อมูลตั้งต้นจะตัดให้รอบแรกของเดือนเมษายน ทุกปี 11

12 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
สปสช.สาขาจังหวัด การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center INIT ข้อมูลตั้งต้น TRAN ข้อมูลเปลี่ยนแปลง 12

13 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
สปสช.สาขาจังหวัด การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เริ่มตัดเดือนพฤษภาคม 2554 13

14 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
การดาวโหลดข้อมูลประชากร (DBPOP Transaction) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center หน่วยบริการ INIT ข้อมูลตั้งต้นจะตัดให้รอบแรกของเดือนเมษายน ทุกปี 14

15 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
INIT ข้อมูลตั้งต้น TRAN ข้อมูลเปลี่ยนแปลง 15

16 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เริ่มตัดเดือนพฤษภาคม 2554 16

17 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ปัจจุบันศูนย์บริหารงานทะเบียนส่งข้อมูลประชากรแยกราย สิทธิ(DBPOP FULL) ให้กับจังหวัดเดือนละครั้ง ผ่าน FTP ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จะยกเลิกการตัด ข้อมูล DBPOP FULL แล้วจะมีหนังสือแจ้งขั้นตอนการปรับข้อมูลแยกรายสิทธิให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล DBPOP Transaction 17

18 ปรับโฉมหน้าตาระบบสถิติรายงาน (MIS) ให้ใช้งานง่ายขึ้น
18

19 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ช่องทางการเข้าใช้งานระบบสถิติและรายงาน 1 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 3 2 19

20 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
ช่องทางการเข้าใช้งานระบบสถิติและรายงาน การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 20

21 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามพื้นที่ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 21

22 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 22

23 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 23

24 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิรายหน่วยบริการ แต่ละจังหวัด การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 24

25 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิรายหน่วยบริการ แต่ละจังหวัด การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 25

26 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานการคำนวณค่าเหมาจ่ายรายหัว(POINT) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ - ครั้งที่ POINTรอบที่ 1 ทุกวันที่ 20 ของเดือน - ครั้งที่ POINTรอบที่ 2 และผลรวมของ POINT รอบที่ 1 และ POINT รอบที่ 2 ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 26

27 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานการคำนวณค่าเหมาจ่ายรายหัว(POINT) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ครั้งที่ 1 27

28 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานการคำนวณค่าเหมาจ่ายรายหัว(POINT) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ครั้งที่ 2 28

29 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานการคำนวณค่าเหมาจ่ายรายหัว(POINT) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ครั้งที่ 1 + 2 29

30 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานความครอบคลุมการลงทะเบียน คิดแบบผลงาน การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 30

31 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานความครอบคลุมการลงทะเบียน คิดแบบผลงาน การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 31

32 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป รวมทุกเดือน = ผลรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ(result1) ผลรวมข้อมูลที่ส่งลงทะเบียน(result ที่คิดคุณภาพ) X100 32

33 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 33

34 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 34

35 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ทั้งประเทศ 35

36 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียน จำแนกตามรายพื้นที่ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายเขต 36

37 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียน จำแนกตามรายพื้นที่ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center เขต 3 37

38 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียน จำแนกตามรายพื้นที่ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center จังหวัดอุทัยธานี 38

39 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center
39


ดาวน์โหลด ppt การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google