งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อเพิ่มคุณภาพและความครอบคลุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อเพิ่มคุณภาพและความครอบคลุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อเพิ่มคุณภาพและความครอบคลุม
การดำเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพและความครอบคลุม ปี 2554

2 ส่วนที่ 1 ผลงานตาม KPI การพัฒนางาน ส่วนที่ 2

3 ผลงานตาม KPI

4 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (8 เดือน) ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-พ.ค.54)
KPI (ตัวชี้วัด) Base Line 53 เป้าหมาย 54 ผลงาน 54 1. ร้อยละของความถูกต้องในการลงทะเบียนประชาชน ( Results 0,2,3,4.1,4.3,7,10) 99.60 99.50 99.91 2. ร้อยละความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 99.36 99.25 4

5 KPI 54 (ข้อ 3) ร้อยละความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 เป้าหมายความครอบคลุมปี 2554 คงไว้ที่ % National Coverage ณ เมย. 54 เท่ากับ 99.25%  ประชากรไทยจากสำนักบริหารการทะเบียน(สนบท.) ล้านคน ความครอบคลุมสิทธิประกันสุขภาพ ณ 31 พ.ค. 2554

6 KPI 54 (ข้อ 4) ร้อยละของความถูกต้องในการลงทะเบียนประชาชน( Results 0,2,3,4.1,4.3,7,10)
ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลลงทะเบียน เปรียบเทียบปี 53 – ปี 54

7 การพัฒนา งานทะเบียน

8 1. พัฒนาคุณภาพข้อมูลทะเบียน
Cleansing ฐานข้อมูลหน่วยบริการ และ เครือข่ายหน่วยบริการ การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ ของกองทุน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้สิทธิถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพนักงานองค์การทหารผ่านศึก,ข้อมูลบุคลากร กทม., เป็นต้น พัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิแบบกลุ่ม เพื่อให้จังหวัดสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิ ก่อนส่งข้อมูลลงทะเบียนได้ การปรับปรุงสิทธิหลัก / สิทธิย่อย / สถานะบุคคล รายวัน ตามการแจ้งของประชาชนหรือหน่วยบริการ

9 2. การเพิ่มความครอบคลุม
การปลดสิทธิ OFC ให้แก่บุตรที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ / ข้าราชการ เกษียณโดยรับบำเหน็จ / ตาย และผู้มีสิทธิร่วม ให้เป็นสิทธิว่าง โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด การลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี ตามมติบอร์ด

10 งานที่กำลังพัฒนา แก้ไขโปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์ให้สามารถแก้ไข Result 9 ได้ ก่อนวันประมวลผล (เริ่ม ปีงบประมาณ 2555 ) เพิ่ม Result 8 ในการคิดคุณภาพข้อมูลการลงทะเบียน (เริ่ม ปีงบประมาณ 2555 ) คู่มือการบริหารงานทะเบียน(ลงทะเบียน,ขึ้นทะเบียน,คู่มือการทำงานสำหรับนายทะเบียน) ขยายโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ ของกองทุน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้สิทธิถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลบุคลากร อปท.,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ เป็นต้น กำหนดแนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก0-5 ปี ตามมติบอร์ด เพิ่มเติม

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt เพื่อเพิ่มคุณภาพและความครอบคลุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google