งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน Period 2 อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ ว่าเป็นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร การจะ Link เข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน Period 2 อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ ว่าเป็นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร การจะ Link เข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน Period 2 อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ ว่าเป็นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร การจะ Link เข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง

2 Library = Brain of the university
ปัจจุบัน Library พัฒนาไปสู่ e - library Service ของ Library Printed Material Non – Print material Electronic material e- students Knowledge – based students Better living / better sociely / better job / better life / better family

3 Our world is changing คลื่นลูกที่ 3 ( third wave ) = Information world
Digital society Cyberspace society Paperless society ยุค globalizalion คอมพิวเตอร์ / ดาวเทียม / TV / Internet เครื่องมือสำคัญ

4 ปัจจุบัน เชื่อว่า ก่อนนี้
ปัจจุบัน เชื่อว่า ก่อนนี้ Information is power Knowledge is much more power Apply Knowledge to work is the most powerful

5 คลื่น ลำดับ ความเปลี่ยนแปลงของโลก
คลื่น ลำดับ ความเปลี่ยนแปลงของโลก คลื่นลูกที่ 1 Agriculture ( 10,000 ปีก่อน BC ) คลื่นลูกที่ 2 Industry ( ค.ศ ปัจจุบัน ) คลื่นลูกที่ 3 Information ( ดาวเทียม/ อินเทอร์เน็ต / TV network ) ค.ศ ค.ศ. 2020 เทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology ) ค.ศ – ปัจจุบัน วิศวกรรมพันธุกรรม คลื่นลูกที่ 4

6 (เทคโนโลยี / วัสดุจิ๋ว ) ปัจจุบัน อนาคต ( Nano technology )
คลื่นลูกที่ 5 เทคโนโลยีอวกาศและใต้ทะเลลึก ปัจจุบัน อนาคต คลื่นลูกที่ 6 คลื่นลูกที่ 7 กระแสจิต พลังจิต อนาคต

7 เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี ทำให้มีการคิด ประดิษฐ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิต ( มีผลต่อ ) การติดต่อสื่อสาร สุขภาพอนามัย เครื่องใช้ในบ้าน ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ใน office พาหนะ

8 อดีตของโลก โลกมีการกำเนิดประมาณ 4,000 ล้านปี
โลกมีการกำเนิดประมาณ 4,000 ล้านปี สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในโลก ล้านปี ยุคไดโนเสาร์ / สัตว์ดึกดำบรรพ์ 200 ล้านปี มนุษย์เริ่มมีเผ่าพันธุ์ 500,000 ปี มนุษย์สร้างตัวอักษร – ภาพเพื่อการสื่อสาร บันทึก เหตุการณ์ 5,000 ปี มนุษย์คิดประดิษฐ์การพิมพ์หนังสือ 500 – 800 ปี

9 เทคโนโลยีการพิมพ์ ทำให้เกิดการสื่อสารด้วยภาษา – ส่งข้อความทางสายโทรศัพท์ กว่า 100 ปี
ส่งภาพโทรทัศน์ เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันส่งภาพโทรทัศน์ – คอมพิวเตอร์ – สารสนเทศ ผ่านดาวเทียม / Fibre optic / อินเทอร์เน็ต เป็นยุคสารสนเทศ / Information Age

10 Information Age อาศัย คนที่สร้าง และคนที่ใช้ คอมพิวเตอร์ /software
การสื่อสารคมนาคม ภาษา

11 ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของโลก คือ ภาษา
ภาษา คือ คำหรือถ้อยคำที่ใช้สื่อสาร รวมทั้งภาษาที่ใช้ กับคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภาษา รหัสพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิต

12 1 ภาษาไทยมีอักษร 44 ตัว ( ไม่รวมสระ และ วรรณยุกต์)ภาษาอื่นนับ1000 ภาษา 2 ภาษาอังกฤษ มี อักษร 26 ตัว บนเน็ตมีใช้กว่า80 เปอร์เซนต์ 3 ภาษาคอมพิวเตอร์ มีอักษร 2 ตัว คือ ( 0 และ 1 ) 4 ภาษาดีเอ็นเอ มี อักษร 4 ตัว คือ A T C และ G A = Adenine T = Thaymin C = Cytosine G = Guanine ภาษา ATCG นำมาจัดเรียงใหม่ ก่อให้เกิดพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป )

13 ภาษาคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน การ จัดการข่าวสาร ( Information ) การรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันพบว่า ใน Computer ( อินเทอร์เน็ต ) ใช้ภาษาอังกฤษ 80 เปอร์เซ็นต์

14 ในยุค Information เป็นยุคที่
1 ใช้ digital ในผลิตภัณฑ์ แทนanalog ดาวเทียม / โทรศัพท์ /คอมพิวเตอร์ / AV /camera/เครื่องใช้ในบ้าน 2 สารสนเทศเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัย - Internet / - TV network - ให้ข้อมูลด้าน ed Sci / Med / Business 3 ภาษา 80 % เป็นภาษาอังกฤษ บนอินเทอร์เน็ต 4 Time ไม่จำกัดเวลา

15 ข้อมูลข้อเท็จจริงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ก่อเกิดการเรียนรู้ การเข้าใจ การนำไปใช้ ดัดแปลง พัฒนา เพื่อความมั่งคง กินดีอยู่ดี knowledge-based society สารสนเทศ = Information

16 คลื่นลูกที่ 3 [ Third wave ] = คลื่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ Information TV network ( ดาวเทียม ) VIA Internet ( ดาวเทียม / Fibre optics

17 ????????? ปัจจุบันโลก กำลังกลายเป็นโลกแห่งสารสนเทศ เป็น E- world
E - Asian E - Asia E- continents ????????? E - Thailand

18 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อประเทศไทย
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ – และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ ดร.ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูล

19 กิจกรรม 1. นักศึกษาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 2. อ่าน Paper 3.กระดาษA 4
4.สรุป 5.Visualizer

20 ประเด็นที่ต้องการให้ศึกษา ใช้เวลา 60 นาที
ใช้เวลา 60 นาที 1. เหตุผลของการใช้นโยบายนี้ 2. แนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 3. ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอะไรบ้าง มีเป้าหมายอะไร 4. ปัญหาที่อาจทำให้นโยบายนี้ไม่สำเร็จ 5. อินเทอร์เน็ตตำบลจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย

21 Oral report นาที 1 ประธาน / เลขานุการ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน Period 2 อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ ว่าเป็นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร การจะ Link เข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google