งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบแสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยรวมทั้งลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบแสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยรวมทั้งลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบแสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยรวมทั้งลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ “ค่าความทึบแสง” หมายความว่า จํานวนร้อยละของแสงที่สามารถส่องผ่านเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบแสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบแสง ของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยให้เป็นไปตามแนบ ท้ายประกาศนี้ 2. ลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ (1) แผนภูมิเขม่าควันแบบวงกลมมีลักษณะแสดงดังรูป (2)ให้ทดสอบความทึบแสงบนพื้นกระดาษในแต่ละช่องตาม(1)โดยวัดความ หนาแน่นของสีด้วยเครื่องวัดค่าความดำ ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 (3) ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุของแผนภูมิ

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(4) ขั้นตอนการตรวจวัดค่าทึบแสง - มีผู้ตรวจวัด 2 คน ทำการตรวจวัดพร้อมๆกัน - สังเกตสีของท้องฟ้าก่อนทำการตรวจวัดว่ามีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ ถ้าแสงไม่ พอให้ยกเลิกการตรวจวัด - ผู้ตรวจยืนห่างจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยไม่น้อยกว่าสามเท่าของระยะความสูงจากระดับตำแหน่งที่ผู้ตรวจวัดยืนถึงระดับปลายปล่องแต่ไม่เกิน 400 เมตร อยู่ในทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควันโดยพระอาทิตย์อยู่หลังผู้ตรวจ

5 - ถือแผนภูมิไว้ในระดับสายตาและมองเขม่าควันผ่านช่องตรงกลางของแผนภูมิ
- สังเกตความทึบแสงของเขม่าควันตรงจุดควันที่มีความหนาแน่นทากสุดเปรียบเทียบกันค่าทึบแสงของแผนภูมิ และบันทึกผลทุกๆ 15 วินาที จนครบ 15 นาที 3.คำนาณและเปรียบเทียบค่าคาวมทึบแสง แนบท้าย แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่อง ปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย แบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศ เสียของเตาเผามูลฝอย

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบแสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยรวมทั้งลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google