งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการในภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการในภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการในภาษาซี
ง30212 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ประเภทของตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Math operator) ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ (logical operator) ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Relational Operator) ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า (Increment and Decrement Operator) ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise Operator)

3 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Math operator)
+ บวก - ลบ * คูณ / หาร % เอาเศษมาเป็นคำตอบ

4 ตัวอย่าง 7.1 การใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
#include <stdio.h> int m = 80; int n = 20; int sum; int sub; main() { sum = m + m; sub = m – n; printf(“%d + %d = %d \n”, m,n,sum); printf(“%d - %d = %d \n”, m,n,sub); getchar(); }

5 ผลการรัน ตัวอย่าง 7.1

6 ตัวอย่าง 7.2 การใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
#include <stdio.h> float f; float m; float a; main() { printf(“Enter mass : ”); scanf(“%f”,&m); printf(“Enter accelerator : ”); scanf(“%f”,&a); getchar(); f = m*a; printf(“force = %.2f”,f); } Access1

7 ผลการรัน ตัวอย่าง 7.2

8 ตัวอย่าง 7.2 การใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

9 ผลการรัน ตัวอย่าง 7.3

10 การลดรูปตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
สัญลักษณ์ ตัวอย่าง ความหมาย += x += y; x = x+y; -= x -= y; x = x – y; *= x *= y; x = x * y; /= x /= y; x = x / y; %= x %= y; x = x % y;

11 ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ (logical operator)
สัญลักษณ์ ตัวอย่าง ความหมาย && x && y; (และ) เป็นจริงเมื่อ x และ y จริง || x || y; (หรือ) เป็นเท็จเมื่อ x และ y เท็จ ! !x; (นิเสธ) กลับจากจริงเป็นเท็จ เท็จเป็นจริง

12 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Relational Operator)
สัญลักษณ์ ความหมาย < มากกว่า > น้อยกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ = = เท่ากับ != ไม่เท่ากับ

13 ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า (Increment and Decrement Operator)
เป็นตัวดำเนินการที่เพิ่มหรือลดค่าลงครั้งละ 1 มีสัญลักษณ์การใช้งานดังนี้ ++ เพิ่มค่า -- ลดค่า

14 การเขียนแบบเติมหน้า เป็นการดำเนินการเพิ่มหรือลดค่าให้กับตัวแปรครั้งละ 1 ก่อนนำไปดำเนินการต่อ ตัวอย่างเช่น x = 5; y = ++x ; หมายถึง ให้เพิ่มค่า x ก่อนแล้วค่อยนำไปเก็บไว้ใน y ในที่นี้ y จะมีค่า 6 x มีค่า 6

15 การเขียนแบบเติมหลัง ให้ดำเนินการก่อนแล้วค่อยเพิ่มหรือลดค่าตัวแปร
ตัวอย่างเช่น x = 5; y = x++ ; หมายถึง ให้นำ x ไปเก็บไว้ใน y ก่อนแล้วค่อยเพิ่มค่า x อีก 1 ในที่นี้ y จะมีค่า 5 x จะมีค่า 6

16 !, ++, --, -x(เครื่องหมายลบหน้าตัวเลข)
ลำดับในการดำเนินงาน ลำดับที่ ตัวดำเนินการ 1 () 2 !, ++, --, -x(เครื่องหมายลบหน้าตัวเลข) 3 *, /, % 4 +, - 5 <, <=, >, >= 6 = =, != 7 && 8 || 9 *=, /=, %=, +=, -=

17 ตัวอย่าง 7.3 การใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

18 ผลการรัน ตัวอย่าง 7.3


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการในภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google