งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ฟังก์ชั่น scanf

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ฟังก์ชั่น scanf"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ฟังก์ชั่น scanf
รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2 การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด
การทำงานพื้นฐานหรือเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของเกือบทุกโปรแกรม คือ   การรับค่าหรือข้อมูลจากคีย์บอร์ด  โดยในภาษา C  นั้น  การรับค่าหรือข้อมูลจากคีย์บอร์ดสามารถทำได้ดังนี้ จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

3 คำสั่ง scanf คำสั่ง scanf  ถือได้ว่าเป็นคำสั่งพื้นฐานในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็น จำนวนเต็ม ( int ) ทศนิยม (float) ข้อความ ( string ) หรืออักขระ (char) ซึ่งเราสามารถออกแบบว่าจะให้ข้อมูลที่รับจากคีย์บอร์ดเป็นแบบใดก็ได้ จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

4 scanf (" %รูปแบบ ",&ตัวแปร);
รูปแบบคำสั่ง scanf (" %รูปแบบ ",&ตัวแปร); ตัวอย่าง การรับข้อมูลจำนวนเต็ม เก็บไว้ที่ตัวแปล num scanf(“%d”,&num); จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

5 ตัวอย่างโปรแกรมรับค่าอายุทางแป้นพิมพ์
#include<stdio.h> #include<conio.h> int age; int main () { scanf(“%d”,&age); getch(); } จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

6 ตัวอย่างโปรแกรมรับค่าอายุทางแป้นพิมพ์โดยมีคำถามก่อน
#include<stdio.h> #include<conio.h> int age; int main () { printf(“How old are you ?”); scanf(“%d”,&age); getch(); } จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

7 โปรแกรมรับตัวเลขทีละ 3 ตัว
#include<stdio.h> #include<conio.h> int a,b,c; int main() { printf(“Put you like 3 number ”); scanf(“%d %d %d”,&a,&b,&c); getch(); } จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

8 จับผิดโปรแกรม #include<studio.h> #include<conio> int money; int main { printf(“Put you money”) scanf(“%s”,money); getch() }

9 จับผิดโปรแกรม 5 จุด #include<studio.h> #include<conio> int money; int main { printf(“Put you money”) scanf(“%s”,money); getch(); }


ดาวน์โหลด ppt การรับข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ฟังก์ชั่น scanf

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google