งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ
C-Programming 2004 บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ C Programming อาจารย์ศศลักษณ์ ทองขาว สงวนลิขสิทธิ์© 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 มีอะไรบ้างในบทนี้ C Programming 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C 2.2 ใส่คำอธิบาย(Comment) ลงในโปรแกรม 2.3 การคำนวณในภาษา C 2.4 นิพจน์การคำนวณ 2.5 การคำนวณทศนิยม 2.6 สรุป สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C C Programming \a ส่งเสียง Beep \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t แท็บในแนวนอน \b ย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร \v แท็บในแนวตั้ง \f ขึ้นหน้าใหม่ \r รหัส Return \’ แทนตัวอักษร Single Quote(’) \’’ แทนตัวอักษร Double Quote(’’) \\ แทนตัวอักษร Backslash(\) \000 แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ 000 ในระบบเลขฐานแปด \xhh แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ hh ในระบบเลขฐานสิบหก สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C C Programming #include<stdio.h> Void main() { printf(“== Welcome == \n\n”); printf(“Alert\a\n”); print(“1 2 \b3 4\n”); printf(“backslash \\ \n”); printf(“show \” \n”); printf(“show \ ‘hello\’ \n”); printf(“ascii \123 \n”); printf(“ascii \x2e \n”); } สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5 2.2 ใส่คำอธิบาย(comment)ลงในโปรแกรม
C-Programming 2004 2.2 ใส่คำอธิบาย(comment)ลงในโปรแกรม C Programming // ใช้ในการใส่คำอธิบายแบบบรรทัดเดียว โดยจะมีผลให้ข้อความใดๆ หลังจากเครื่องหมาย // ไปจนสุดบรรทัดนั้นๆ เป็นคำอธิบายทั้งหมด /*..*/ ใช้ในการใส่คำอธิบายแบบหลายบรรทัด โดยจะมีผลให้ข้อความใดๆ ที่อยู่ระหว่าง /* และ */ กลายเป็นคำอธิบาย(อาจจะเป็น 1 บรรทัดหรือมากกว่าก็ได้) เช่น /* Program by Sasalak Thongkhao */ //include stdio.h for printf command #include<stdio.h> สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.3 การคำนวณในภาษาซี C Programming เครื่องหมายหรือโอเปอเรเตอร์(Operator) มีดังนี้ + เครื่องหมายบวก(Addition) - เครื่องหมายลบ(Subtraction) * เครื่องหมายคูณ(Multiplication) / เครื่องหมายหาร(Division) % เครื่องหมายหารแบบเอาเศษเป็นคำตอบ(Mod) สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7 2.3 การคำนวณในภาษาซี 2004 C-Programming ตัวอย่าง math1.c
#include<stdio.h> void main() { Printf(“%d\n”,250+43); } %d เป็นการกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มฐานสิบ และแทนที่ลงตรงตำแหน่ง %d 293 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.3 การคำนวณในภาษาซี C Programming ตัวอย่าง math1update.c #include<stdio.h> void main() { printf(“Answer is %d.\n”,250+43); printf(“%d %d\n”,5-3,10-2); printf(“%d \n”,5*5); printf(“%d \n”,7/3); printf(“%d \n”,7%3); } Answer is 293 2 -22 25 2 1 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

9 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.4 นิพจน์การคำนวณ C Programming ลำดับการคำนวณนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายที่อยู่หน้าตัวเลข เช่น -2 (...) วงเล็บ *,/ เครื่องหมายคูณและหาร +,- เครื่องหมายบวกและลบ สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.4 นิพจน์การคำนวณ C Programming ตัวอย่าง math2.c #include<stdio.h> void main() { printf(“A = %d\n”,(10-5)*3+(2+10)/4); } A = 18 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.4 การคำนวณทศนิยม C Programming ใช้ %f (f ย่อมาจาก float) #include<stdio.h> void main() { printf(“Area = %f”,0.43*3*4); } Area = สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

12 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.4 การคำนวณทศนิยม C Programming ตัวอย่าง math4.c #include<stdio.h> void main() { printf(“Average = %f\n”,( )/3); } Average = สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

13 สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
C-Programming 2004 2.5 สรุป C Programming ในการคำนวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นเลขจำนวนเต็มหรือเลขทศนิยมก็ตาม เราสามารถใส่นิพจน์ให้กับการคำนวณได้ เช่น การใส่วงเล็บเพื่อให้ลำดับการคำนวณเป็นไปตามที่ต้องการ และถ้าคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะออกมาเป็นเลขทศนิยมเราจะต้องแสดงค่าโดยใช้ %f เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google