งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 Blueprint for Change (BFC). รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 1. นิตยา วงศ์เดอรี ประธาน 2. สมคิด จันทมฤก เลขานุการ 3. สีหเดชา กลิ่น หอมหวล 4. ศิธร ปถม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 Blueprint for Change (BFC). รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 1. นิตยา วงศ์เดอรี ประธาน 2. สมคิด จันทมฤก เลขานุการ 3. สีหเดชา กลิ่น หอมหวล 4. ศิธร ปถม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 Blueprint for Change (BFC)

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 1. นิตยา วงศ์เดอรี ประธาน 2. สมคิด จันทมฤก เลขานุการ 3. สีหเดชา กลิ่น หอมหวล 4. ศิธร ปถม สาคร 5. ปิญะนุช ราชวัง เมือง 6. สรวงสุรัตน์ มรรคา 7. พิจารณา ศิริชา นนท์ 8. อัญชลี เจริญม หรรชัย 9. วรรณนภา บุญสุข 10. พ. อ. ทวี พฤกษาไพรบูลย์ 11. เกยูร คณา รุ่งเรือง 12. น. พ. ธำรงค์ สมบุญ ตนนท์ 13. สมชาย วุฒิ สมบูรณ์ 14. ขจรเดช จิ ระนันตชัย 15. นงเยาว์ กฤษณจักราวัฒน์ 16. สายสุนีย์ เด็ด ดวง 17. ณัฐิณี สง กุมาร 18. ศุมล ศรี สุขวัฒนา 19. เสาวภา พร เกิด

3 หัวข้อการนำเสนอ 1.ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.กรณีตัวอย่าง 3.แนวทางการพัฒนาเครือข่าย

4 ประเด็นปัจจัยความสำเร็จปัญหาอุปสรรค 1. ผู้บริหาร/CEO /CCO ให้ความสำคัญ เข้าใจ มีส่วนร่วม ไม่ให้ความสำคัญ ไม่เข้าใจ ไม่มีส่วน ร่วม 2. แผนยุทธศาสตร์แผนชัดเจนแผนยุทธศาสตร์ เสร็จช้า ไม่นิ่ง 1.ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5 ประเด็นปัจจัยความสำเร็จปัญหาอุปสรรค 3. บุคลากรใน องค์กร -มีความเข้าใจ แนวคิด ขั้นตอน -มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ -คณะทำงานเน้น ระดับผู้ปฏิบัติที่ รับผิดชอบ -คิดว่าเป็นภาระ ไม่ร่วมมือ ไม่สนใจ -มีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบบ่อย -มีความเข้าใจไม่ ตรงกัน ตีความ ต่างกัน 4. งบประมาณที่จะ ดำเนินการตาม BFC ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ ไม่ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ

6 ประเด็นปัจจัยความสำเร็จปัญหาอุปสรรค 5. บทบาทของ ก.พ.ร.น้อย -เข้าใจบทบาทตนเอง -มีทีมงานที่ดี -มีหน้าที่กระตุ้น ผลักดันผู้รับผิดชอบ BFC -มีความสามารถใน การถ่ายทอด - บางหน่วยต้องรับทำ แทนผู้รับผิดชอบ BFC - ทีมงานเริ่มเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย เนื่องจาก ความเร่งรัดของ เวลา 6. แบบฟอร์มในการทำละเอียด สามารถใช้ เป็นกรอบแนวทางใน การจัดทำได้อย่าง ชัดเจน ไม่หลงทาง ระยะแรกมีความสับสน ใช้เวลาทำความเข้าใจ

7 2. กรณีตัวอย่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1.ศึกษาทำความเข้าใจกับ BFC ว่าคืออะไร มีใครเกี่ยวข้อง บ้าง 2. ออกคำสั่งตั้งคณะทำงาน โดย ผู้ตรวจราชการเป็นประธาน ผอ.กพบ. เป็นรองประธาน ผอ.กองกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ กพบ.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อมอบหมายงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทำ BFC 3. วางแผน กำหนดกรอบระยะเวลาทำงานของกลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร (กพบ.) ในการผลักดัน BFC ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา

8 2. กรณีตัวอย่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4.ขอมติที่ประชุมคณะทำงานตาม ข้อ 3 ให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายทำ BFC ตั้งคณะทำงานย่อยและมี กพบ.เข้าร่วม ประชุม 5.แปลงกรอบแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้เป็นคู่มือ ง่าย ๆ 6.จัด Desk office ที่ กพบ.ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ 7.ติดตามให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ตาม ข้อ 3

9 คติพจน์สู่ความสำเร็จ BFC แผน ชัดเจน เน้น ทำได้ ช่วยกัน ทำ นายร่วม ด้วย

10 3. แนวทางการพัฒนาเครือข่าย 1.จัดทำทำเนียบ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail 2.สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดกระดานสนทนาให้ ก.พ.ร. เครือข่าย 3.ผลัดเปลี่ยนการจัดประชุมสัมมนา ให้แต่ละ ก.พ.ร. เครือข่ายเป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยสำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนงบประมาณ

11


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 Blueprint for Change (BFC). รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 1. นิตยา วงศ์เดอรี ประธาน 2. สมคิด จันทมฤก เลขานุการ 3. สีหเดชา กลิ่น หอมหวล 4. ศิธร ปถม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google