งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2552 ( ข้อเสนอแนะ ) 1. ในการดำเนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2552 ( ข้อเสนอแนะ ) 1. ในการดำเนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2552 ( ข้อเสนอแนะ ) 1. ในการดำเนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัด นอกเหนือจากการดำเนินงานที่เป็น Process แล้ว ขอให้คำนึงถึงเป้าหมายสุดท้ายด้วยว่า ต้องการให้เกิดอะไร และจะวางแผนการ ดำเนินงานอย่างไร เพื่อการแก้ไขปัญหา ให้ตรงประเด็น หรือเพิ่มผลงานขึ้นได้ ดังนั้น ต้องนำกระบวนการวิเคราะห์มาใช้หาปัญหา / สาเหตุที่แท้จริง รวมถึงผู้รับผิดชอบในทุก ระดับ โดยเฉพาะในระดับจังหวัดควรศึกษา กระบวนการ / ขั้นตอนการทำงาน ในเชิง ลึกในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ

2 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2552 ( ข้อเสนอแนะ ) 2. ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดทำ แผนบูรณาการงานส่งเสริมป้องกัน โดย ไม่ต้องรอความชัดเจนของงบประมาณ 3. ในการดำเนินงานเรื่องการวิเคราะห์ ข้อมูลตัวชี้วัดทางการเงินขอให้ คณะกรรมการการเงินการคลัง CFO ของ จังหวัดได้ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ตัวเลข เพื่อการเฝ้าระวัง และหาแนวทางแก้ไขให้ทุกหน่วยบริการ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

3 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2552 ( ข้อเสนอแนะ ) 4. การดำเนินงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ตัวชี้วัดด้านแม่และเด็ก (0109,0110) ขอให้ MCH Board จังหวัดได้ดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศในเรื่องของ การจัดทำ CPG


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2552 ( ข้อเสนอแนะ ) 1. ในการดำเนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google