งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CPE 332 Computer Engineering Mathematics II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CPE 332 Computer Engineering Mathematics II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CPE 332 Computer Engineering Mathematics II
Week 11 Part III, Chapter 8 Roots of Equations

2 Today Topics Roots of Equation Bracketing Method Open Method
Bisection Method False Position Method Open Method Simple One-Point Iteration Newton-Ralphson Method Secant Method Multiple Roots Problem Modified Method

3 Roots of Equations

4 Zeroes of Functions กำหนด Function y=f(x) ตัวอย่าง y=x3-2x2+x-5
Zeroes ของ Function คือค่าของ x ที่ทำให้ f(x)=0 หรือค่า y=0 คือราก(root) ของสมการ f(x)=0 นั่นเอง ตัวอย่าง y=x3-2x2+x-5 สมการ Polynomial, degree = 3 ถ้าเกิน Quadratic (Degree = 2) การหารากจะทำได้ยาก, ไม่มีวิธีทาง Analytic Method โดยตรง เหมือน y=Ax2+Bx+C=0

5 Zeroes of Functions ตัวอย่าง y=x3-2x2+x-5
วิธีทาง Numerical ที่เราเคยเรียนมาในวิชาเรขาคณิตย์ คือ Plot Graph และหารากของสมการจาก Graph 1. แต่วิธีนี้จะให้ค่าที่หยาบ 2. กรณีที่เป็น Complex Root จะหาไม่ได้ จาก Graph

6 Zeroes of Functions y=x3-2x2+x-5
2.4

7 Zeroes of Functions y=x3-2x2+x-5
2.4

8 Roots of Equation วิธีที่จะกล่าวต่อไป Numerical Method = Algorithm
หา Zero Crossing (รากที่เป็นค่าจริง) สามารถได้คำตอบให้ถูกต้องด้วย Significant Digit มากเท่าที่เราต้องการ ต้อง Run Algorithm นานขึ้น Algorithm จะต้อง Converge เป็น Iterative Method ถ้า Algorithm Converge, แต่ละ Iteration ที่ Run จะให้คำตอบที่ถูกต้องขึ้นเรื่อยๆ จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ Convergence Rate ของแต่ละ Algorithm

9 Methods Bracketing Method Open Method Bisection False Position
Simple one-point Iteration Newton-Ralphson Secant Method

10 Bracketing Method ใช้หลักความจริงที่ว่า เมื่อ f(x)=0 มันจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย ดังนั้น f(x-)f(x+) < 0 เมื่อ f(x)=0 เราเริ่มจาก สองค่าของ x คือ xl และ xu ที่มีคุณสมบัติ f(xl)f(xu) < 0 อย่างน้อยต้องมีคำตอบหนึ่งอยู่ในช่วงนี้ Algorithm จะ Search หาคำตอบในช่วง Bracket นี้ โดยจะลดขนาดของ Bracket ลงเรื่อยๆ

11 Bracketing Method

12 Bracketing Method

13 Bracketing Method:Bisection

14 Bracketing Method

15 Bracketing Method xu=xr

16 Bracketing Method

17 Bracketing Method

18 Bracketing Method

19 Bracketing Method:Bisection

20 Bracketing Method:Bisection

21 Bracketing Method:Bisection

22

23

24

25 Bracketing Method: Bisection

26 False-Position Method

27 False-Position Method

28 False-Position Method

29 False-Position Method

30 False-Position Method

31 False-Position Method

32 Open Method: Simple One-Point Iteration

33 Open Method: Simple One-Point Iteration

34 Open Method: Simple One-Point Iteration

35 Open Method: Simple One-Point Iteration

36

37 Open Method: Simple One-Point Iteration

38 Open Method: Newton-Ralphson Method

39 Open Method: Newton-Ralphson Method

40 Open Method: Newton-Ralphson Method

41 Open Method: Newton-Ralphson Method

42 Open Method: Newton-Ralphson Method

43 Open Method: Secant Method

44 Open Method: Secant Method

45 Open Method: Secant Method

46

47 Multiple Roots

48 Multiple Roots

49 Multiple Roots

50 Multiple Roots

51 Multiple Roots

52 Multiple Roots

53 Multiple Roots

54 Comparison

55 Comparison

56 Comparison

57 Homework 8 นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมช่วยคำนวณ หรือใช้ Spreadsheet (MS Excel) ช่วยคำนวณ แนะนำให้ใช้ MATLAB เขียน Function หรือ Scratch File ก็ได้ หรือคำนวณจาก Workspace โดยตรง Download คำถามและตอบคำถาม


ดาวน์โหลด ppt CPE 332 Computer Engineering Mathematics II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google