งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 12/17/2008

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 12/17/2008"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation) Curve Fitting: Regression
บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

2 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Flowchart Flowchart 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

3 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Curve Fitting Sample Problem 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

4 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Curve Fitting Least square regression Linear regression Polynomial regression Multiple linear regression Interpolation Newton’s divided-difference Lagrange Splines 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

5 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Simple Statistics The arithmetic mean Standard deviation about the mean 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

6 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Simple Statistics Variance Coefficient of variation (c.v.) 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

7 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Simple Statistics Normal distribution 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

8 Least-Square Regression
minimised Linear regression Minimises the sum of the residuals 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

9 Least-Square Regression
minimised Linear regression Minimises the sum of the absolute values of discrepancies 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

10 Least-Square Regression
minimised Linear regression Minimises the maximum distance that an individual point from the line 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

11 Least-Square Regression
minimised Linear regression Minimises the sum of the square of residuals 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

12 Least-Squares Fit of a Straight Line
12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

13 Least-Squares Fit of a Straight Line
12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

14 Least-Squares Fit of a Straight Line
สำคัญ: ต้องหา Vector: ขวา Matrix: ซ้าย 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

15 Quantification of Error of Linear Regression
Sum of the Square of the Error of Linear Regression Standard Deviation Coefficient of determination 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

16 Quantification of Error of Linear Regression
Coefficient of determination Correlation coefficient 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

17 Polynomial Regression
12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

18 Polynomial Regression
12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

19 Polynomial Regression
ต้องหา 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

20 Multiple Linear Regression
12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

21 Least-Squares Fit of a Straight Line
MatLab M-file 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

22 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Quiz หา polynomial regression อันดับ 1 และ 2 ของค่าความเร็ว v (m/s) และแรง F (kg m/s2) ที่ได้จากการทดลอง พร้อมทั้งหาค่า drag coefficient cd (kg/m) 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

23 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Reviews for Midterm Roots of Equations Bracketing Method Bisection False Position Open Methods Simple Fixed-Point Iteration Newton-Raphson Secant Methods เปลี่ยนขอบของช่วงโดยการตรวจสอบ เครื่องหมายของฟังก์ชันที่ขอบคูณกัน ทำซ้ำจากค่าเริ่มต้น 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

24 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Reviews for Midterm Linear Algebraic Method Direct-Method Cramer’s Rule Gauss Elimination (Naïve & with pivot) LU Decomposition Cholesky Decomposition Iterative Methods Gauss-Siedel Jacobi Iterative 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

25 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Reviews for Midterm Least Square Regression Linear Regression Polynomial Regression Multiple Linear Regression 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

26 การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้น
เนื้อหา หาค่า x ที่ f(x) = 0 Nonlinear Equation Solvers Bracketing (Regula-Falsi) False Position Bisection Graphical Open Methods Newton Raphson Secant เปลี่ยนขอบ เปลี่ยนจุด การทำซ้ำๆ iterative เพื่อ ลู่เข้าหาคำตอบ 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

27 การเปลี่ยนขอบ เพื่อการเปลี่ยนช่วงหาคำตอบให้สั้นลง
เปลี่ยนขอบของช่วง เทียบกับ xl คำตอบอยู่ช่วงล่าง คำตอบอยู่ช่วงบน 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

28 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
เทียบกับขอบบน เปลี่ยนขอบของช่วง เทียบกับ xu คำตอบอยู่ช่วงล่าง คำตอบอยู่ช่วงบน 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

29 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
Cramer’s Rule Cramer’s Rule 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

30 Naive Gauss Elimination
ขั้นตอน – forward elimination 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

31 Naive Gauss Elimination
ขั้นตอน – back substitution 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

32 LU Decomposition Method
หลักการ 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

33 Cholesky Factorization
Symmetric matrix Cholesky factorization (Cholesky decomposition) 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

34 Gauss-Siedel & Jacobi Iterative
ความแตกต่าง Gauss-Siedel Jacobi 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

35 ขอให้โชคดีในการสอบทุกๆ วิชาครับ
12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

36 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
ส.ค.ส. ๒๕๕๒ 12/17/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


ดาวน์โหลด ppt บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 12/17/2008

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google