งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ
จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร

2 เครือข่ายข้อมูล food safety ระหว่างประเทศ
PulseNet By Centers for Disease Control and Prevention (CDC)-USA RASFF-EU Rapid Alert System for Food and Feed-EU INFOSAN By FAO/WHO International Food Safety Authority Network ARASFF ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed ASEANFSN ASEAN Food Safety Network Asia FoodNet

3 International Food Safety Authority Network : INFOSAN
“เครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ” INFOSAN เป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน INFOSAN มีสมาชิก 177 ประเทศทั่วโลก INFOSAN ดำเนินการภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR (2005) ซึ่ง มีอำนาจในการจัดการ ป้องกัน ปกป้อง ควบคุม และบริหารจัดการด้าน สาธารณสุข เพื่อสนองตอบต่อการแพร่กระจายของโรคระหว่างประเทศที่ มีความใกล้เคียงหรือถูกจำกัดความไว้ในความเสี่ยงด้านสาธารณสุข

4 โครงสร้างเครือข่าย INFOSAN
Emergency issues Routine issues WHO surveillance and response systems INFOSAN Secretariat Advisory Board (10) National INFOSAN Focal Points Sharing of information to all stakeholders through out the food chain National INFOSAN Emergency Contact Point (Food Safety Operation Centre: ศปอ) Coordination of activities with the International Health Regulations(IHR) Focal Point and relevant national agencies

5 INFOSAN Thailand แบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน
1.Emergency Contact Point รับหน้าที่โดย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร (ศปอ.) กระทรวงสาธารณสุข 2. Focal Points ของกรม มี 12 หน่วยงาน การรับข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ ศปอ.รับข้อมูลเตือนภัยจาก WHO Secretariat ที่เจนีวา และ Emergency Contact Points ระหว่าง ประเทศสมาชิกที่เกิดปัญหา การรับข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานในประเทศ ศปอ. ทำหน้าที่เป็น Main Focal Point เพื่อประสานงาน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ให้แก่ INFOSAN Secretariat ที่เจนีวา

6 INFOSAN Thailand Membership
12 INFOSAN Focal points ……………………………… FSOC: Emergency Contact Point/ National INFOSAN Secretariat Thai FDA DMSc DoH National IHR Focal Point DDC ACFS DoA DLD DoF กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กองสนเทศเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ DoR DMSC : Department of Medical Sciences DoH : Department of Health DDC : Department of Disease Control ACFS: National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards DoA: Department of Agriculture DLD: Department of Livestock Development DoF: Department of Fisheries DoR: Department of Rice FSOC: Food safety Operation center ; INFOSAN : International Food Safety Authority Network

7 ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย INFOSAN ภายในประเทศ
ดำเนินการสืบสวน / ยับยั้งเหตุ / สรุปผล ตอบแบบสอบถาม /เผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป Focal Point สนง.คณะกรรมการอาหารและยา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักระบาดวิทยา ดำเนินการเพียงหน่วยเดียว Foodborne Disease กรณีหลายหน่วยงาน ตั้งทีมทำงานร่วมกัน โดย ศปอ.ประสานงาน อาหารแปรรูป สินค้าเกษตร/อาหาร ข้อมูลเตือนภัย National Focal Point (ศปอ.) รับ-ส่งข้อมูลทาง ส่งรายงานกลับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ INFOSAN SECRETARIAT

8 APEC Food Safety Communication


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google