งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้า

5 โครงสร้างองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน รองผู้ว่าการ บัญชีและการเงิน รองผู้ว่าการบริหาร รองผู้ว่าการ พัฒนา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง รองผู้ว่าการ ระบบส่ง รองผู้ว่าการ ควบคุมระบบ รวม ฝ่าย ผู้ปฏิบัติงาน 24,000 คน

6 การเตรียมความพร้อมรับโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กฟผ

7 คณะกรรมการวางแผนรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กฟผ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ
รองผู้ว่าการบริหาร ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ รวฟ. รวส. รวพ. รวผ. รวช. รวค. รวบ. รวห. อปท. อทบ. อรป. อพอ. อบก. อปช. ฝ่ายแพทย์และอนามัย(อพอ.) เลขานุการ/FLU MANAGER กฟผ

8 คณะกรรมการวางแผนรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กฟผ
คณะกรรมการวางแผนรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กฟผ

9 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดฯ
วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันพนักงานมิให้เจ็บป่วย 2. ให้การดำเนินการขององค์กรยังคงมีต่อเนื่องระหว่าง การระบาดใหญ่ 3. ร่วมมือกับภาครัฐในการลดผลกระทบจากการระบาดในด้าน เศรษฐกิจและสังคม

10 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดฯ
กิจกรรม 1. การให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยง 2. การเฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน 3. สุขวิทยาความปลอดภัยในที่ทำงาน 4. วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการสนับสนุน ป้องกันและควบคุมโรค

11 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดฯ
กิจกรรม (ต่อ) 5. การติดต่อสื่อสาร 6. ด้านพนักงานและการปฏิบัติงาน 7. ด้านแรงงาน 8. แผนฉุกเฉิน (แผนปฏิบัติการในช่วงระบาด) ด้านวัตถุดิบ ขนส่ง ผู้ติดต่อฯ 9. การฝึกซ้อมแผนและปรับปรุง การดำเนินงานยังคงต่อเนื่องระหว่างการระบาด

12 WHO PANDEMIC RISK AND PLANNING
Situation Circumstance ระยะ แนวทางเตรียมความพร้อมรับไข้หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่ (กฟผ.) Inter-Pandemic Phase Low risk of human cases 1 เตรียมการ (เตรียมแผนและเตือนภัย) New virus in animals ; no human cases Higher risk of human cases 2 PANDEMIC ALERT Virus causes human cases No or very limited human –to-human transmission 3 Evidence of increased human-to-human transmission 4 ก่อนวิกฤต (เฝ้าระวังและติดตาม) Evidence of significant human-to-human transmission 5 วิกฤต (ปฏิบัติตามแผน) Pandemic Efficient & sustained human-to-human transmission 6 Post Pandemic วิกฤตสงบ (ฟื้นฟูหลังการระบาด) PANDEMIC FLU

13 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 (ระยะเตรียมการและเตือนภัย)

14 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 (ระยะเตรียมการและเตือนภัย) (ต่อ)

15 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 (ระยะเตรียมการและเตือนภัย) (ต่อ)

16 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3
(ระยะเตรียมการและเตือนภัย) (ต่อ)

17 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3
ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 (ระยะเตรียมการและเตือนภัย) (ต่อ)

18 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3
ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 (ระยะเตรียมการและเตือนภัย) (ต่อ)

19 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3
ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 (ระยะเตรียมการและเตือนภัย) (ต่อ)

20 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต )

21 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) (ต่อ)

22 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) (ต่อ)

23 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) (ต่อ)

24 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) (ต่อ)

25 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) (ต่อ)

26 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) (ต่อ)

27 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) (ต่อ)

28 ตารางที่ 6 แผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ (ระยะวิกฤต) ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมระยะ 4 เพิ่มมาตรการลดการชุมนุมและเฝ้าระวังทางการแพทย์

29 เผยแพร่สถานการณ์และความเสี่ยง

30 ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์

31 นำเสนอผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับฯ

32 สวัสดี

33 เอกสารประกอบ แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับภาคธุรกิจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คู่มือการปฎิบัติงานโรคไข้หวัดนก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก


ดาวน์โหลด ppt การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google