งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน

2 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
วิทยา ชาติสง่า สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

3 1.หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมายข้อบังคับ ให้เป็นธรรม
หลักการพื้นฐานของการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 1.หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมายข้อบังคับ ให้เป็นธรรม - ออกระเบียบและข้อบังคับของท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด

4 - ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของท้องถิ่น ถูกต้องตามกฎหมาย
- ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของท้องถิ่น ถูกต้องตามกฎหมาย - พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้

5 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี
- ควบคุมความประพฤติสมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจิตสำนึกของความเป็นผู้แทนประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์และสุจริต

6 3.หลักความโปร่งใส ได้แก่ การทำงานที่สามารถเปิดเผย ตรวจสอบได้และมีข้อมูลโปร่งใส
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ * ข้อบังคับงบประมาณ, แผนงาน/โครงการ, การจัดซื้อ จัดจ้าง, ผลการดำเนินงาน ระเบียบขั้นตอนการให้บริการ, มติข้อประชุมที่สำคัญ

7 - จัดให้มีระบบการติดตาม/ประเมินผล
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือประชาชน ในการดำเนินงาน

8 4. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่
การให้ประชาชนรับรู้และร่วมเสนอแนะในการตัดสินใจ - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดจัดซื้อ จัดจ้าง

9 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชน
- จัดเวทีประชาคม - ให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาท้องถิ่น - ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชน - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มองค์กรประชาชน

10 5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดำเนินการตามโครงการ / แผนพัฒนาตามลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน -จัดกิจกรรมให้บริการสาธารณะให้ครอบคลุมภารกิจ

11 - กระตุ้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
- เอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - กระตุ้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น

12 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน - ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการประหยัดงบประมาณ

13 - ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น
- รณรงค์ให้ผู้บริหาร,สมาชิกสภา,เจ้าหน้าที่,พนักงาน รวมทั้งประชาชน มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า - ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น - จัดทำทะเบียนการใช้ครุภัณฑ์

14 สรุป หลักการพื้นฐานของการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า

15 มีปัญหาโปรด สอบถาม

16 สวัสดี

17


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google