งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Howard Gardner “Five minds for the Future”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Howard Gardner “Five minds for the Future”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Howard Gardner “Five minds for the Future”

2 ศาสตราจารย์ Howard Gardner นักวิชาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เขียน Frames of Minds และ Changing Minds ความฉลาดหรือทักษะ แทนด้วย ”จิต” มี 5 ประการ เป็นจิตที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกยุคศตวรรษที่ 21

3 จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind) หมายถึงการรู้ลึกซึ้งและถ่องแท้ในองค์ความรู้ต่างๆ ของสิ่งที่ได้เรียนมา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการดำรงชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4 จิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing Mind)หมายถึงความสามารถแยกแยะและจับใจความสำคัญจากความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาแล้วนำมาสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ดีกว่าเดิม

5 จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind)คือการมีความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ซึ่งเกิดจากการฝึกความคิดและปฏิบัติ (Practices make perfect)

6 จิตแห่งความเคารพ(Respectful Mind) หมายถึงการอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเคารพความคิดของผู้อื่น เคารพและเข้าใจในความแตกต่างทั้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม รวมถึงเปิดใจให้กว้างรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้อื่นที่ต่างจากความคิดของตนเอง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข

7 จิตแห่งคุณธรรม(Ethical Mind) เป็นความคิดที่ยึดหลักจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มีจิตสาธารณะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทุกฝ่าย (Think Win-win)

8 บุคคลจะสามารถเอาตัวรอดและประสบความสำเร็จได้ทั้งในด้านการงานและการดำเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้ จะต้องมีจิตสาธารณะทั้ง 5 ประการประกอบอยู่ในตัวของคน ๆ นั้น ทั้งนี้จิตสาธารณะ 5 ประการยังจะช่วยจรรโลงสังคมโลกในอนาคตเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Howard Gardner “Five minds for the Future”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google